ABM Solid

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku wypowiedziało ABM Solid umowę na budowę kanalizacji w północnej części miasta - podał ABM Solid w komunikacie. Wypowiedzenie umowy powoduje spadek przychodów ABM Solid o 3,9 mln zł. Zamawiający jako przyczynę wypowiedzenia umowy podał brak wznowienia przez ABM Solid robót oraz jego niewypłacalność w związku z ogłoszeniem upadłości układowej.

Calatrava Capital

Akcjonariusze spółki Calatrava Capital zdecydowali o emisji obligacji zamiennych na akcje nowej emisji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - podała spółka w komunikacie. Łączna wartość nominalna obligacji ma być nie wyższa niż 115 mln zł. Firma chce w ten sposób pozyskać środki na inwestycje. Emisja obejmie do 1.150.000 obligacji zamiennych na akcje serii X. Termin wykupu obligacji ustalony jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy od dnia ich emisji. Posiadaczowi obligacji miałoby przysługiwać prawo do objęcia akcji spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

"Cena zamiany obligacji na akcje wynosi 0,50 zł, co oznacza, że obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną obligację 200 akcji spółki serii X" - napisano w komunikacie. Spółka poinformowała, że celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na nowe projekty inwestycyjne, w tym na akwizycje.

Grupa Kapitałowa Bomi Centrala

Zarząd spółki zależnej Bomi, Grupy Kapitałowej Bomi Centrala Sp. z o.o., złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki - podało Bomi w komunikacie.

Dz Bank Polska - Polimex

DZ Bank Polska dołączył do porozumienia Polimeksu zawartego z wierzycielami finansowymi. Bank wstrzyma się z egzekwowaniem zobowiązań wobec spółki - poinformował Polimex w komunikacie. Polimex podpisał w zeszłą środę z bankami finansującymi działalność spółki oraz obligatariuszami umowę w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań spółki. Poza Polimeksem stronami umowy były: Pekao, PKO BP, ING, BOŚ, BRE Bank, Raiffeisen Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Corporate and Investment Banking oddział w Polsce, Svenska Handelsbanken oddział w Polsce oraz obligatariusze posiadający wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę o łącznej wartości nominalnej 387,6 mln zł.

Kredyt Bank

KBC Bank NV sprzedał 100 proc. akcji spółki Żagiel na rzecz Santander Consumer Finanse za 10 mln zł. Wezwał także Kredyt Bank do zapłaty kwoty 35 mln zł wynikającej z postanowień umowy z grudnia 2009 roku - poinformował Kredyt Bank w komunikacie. "W związku z utworzeniem w grudniu 2011 roku rezerwy na powyższe zobowiązanie, jego realizacja nie będzie miała wpływu na rachunek zysków i strat Grupy Kredyt Banku w 2012 roku" - napisano w komunikacie.

Kredyt Bank w IV kwartale 2011 r. utworzył rezerwę w wysokości 35 mln zł na potencjalne zobowiązanie z tytułu odsprzedaży spółki Żagiel przez KBC Group poniżej ceny uzyskanej przez Kredyt Bank - poinformował bank w komunikacie. Zgodnie z umową zawartą w dniu 16 grudnia 2009 r. pomiędzy Kredyt Bankiem i KBC Bank NV cena sprzedaży 100 proc. akcji spółki Żagiel wyniosła 350 mln zł. Powyższa umowa przewidywała, że w przypadku dokonania przez KBC sprzedaży akcji spółki Żagiel podmiotowi zewnętrznemu za kwotę mniejszą od 350 mln zł, ryzyko Kredyt Banku jest ograniczone do 10 proc. ceny sprzedaży, tj. 35 mln zł.

PCC Exol

PCC Exol, producent środków powierzchniowo czynnych, zadebiutuje na GPW w piątek, 3 sierpnia - wynika z uchwały GPW. Do obrotu na warszawskiej giełdzie wejdzie 9.927.231 PDA serii D. PCC Exol przydzielił inwestorom w ramach oferty publicznej 9.927.231 akcji serii D. Łączna wartość zapisów wyniosła około 12,8 mln zł. Inwestorzy instytucjonalni objęli 9.078.000 akcji serii D, a inwestorzy indywidualni 849.231 akcji serii D.

PCC Exol oferował 35.000.000 akcji serii D, z czego 1.891.250 akcji oferowanych było inwestorom indywidualnym. Cena emisyjna wynosiła 1,29 zł. PCC Exol z emisji akcji serii D chciał pozyskać około 40 mln zł netto. Pozyskane środki spółka chciała przeznaczyć na budowę instalacji do postaciowania niejonowych środków powierzchniowo czynnych oraz modernizację ciągu produkcyjnego do wytwarzania amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych.

Simple

Supernova IDM Fund zwiększył zaangażowanie w Simple do 5,22 proc. w kapitale i głosach na WZ spółki - podało Simple w komunikacie. Supernova IDM Fund posiada obecnie 228.560 akcji Simple. Przed zmianą stanu posiadania Supernova IDM Fund posiadał 114.280 akcji stanowiących 4,80 proc. kapitału zakładowego spółki i głosów na jej WZ.

Sygnity

Wiceprezes zarządu ds. finansowych Sygnity, Ilona Weiss, złożyła rezygnację - poinformowało Sygnity w komunikacie. Sygnity podało, że do czasu powołania nowej osoby na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych, jego obowiązki zostały powierzone Cezaremu Ostrowskiemu, zastępcy wiceprezesa ds. finansowych, dyrektora biura sprawozdawczości i kontrolingu, który pełni tę funkcję od maja 2011 roku.

XPlus

Akcjonariusze notowanego na NewConnect XPlusa zdecydowali o wypłacie z zysku za 2011 rok 0,02 zł dywidendy na akcję - poinformował XPlus we wtorkowym komunikacie. Z zysku netto spółki za 2011 r. w wysokości 2.118.137,67 zł, na dywidendę zostało przeznaczone w sumie 1.330.000 zł. Dzień dywidendy został ustalony na 31 sierpnia, a dzień wypłaty dywidendy na 14 września 2012 r.

MNI, PC Guard

MNI i Calatrava doszły do porozumienia o zakończeniu współpracy przy realizacji umowy w jakiej pierwsza z tych spółek miała nabyć pakiet 9.554.000 akcji PC Guard, wynika z raportu MNI. "Spółka zawarła z Calatrava Capital porozumienie w przedmiocie zakończenia współpracy stron w zakresie realizacji umowy ramowej nabycia łącznie 9.554.000 akcji PC Guard" - czytamy w komunikacie MNI. Zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej, MNI lub podmioty wskazane przez nią mieli nabyć pakiet 9.554.000 akcji PC Guard od Calatrava w zamian za pakiet 14.000.000 akcji MIT Mobile Internet Technology (MIT). "Do dnia dzisiejszego zrealizowana została ze wskazanym przez MNI Inwestorem umowa sprzedaży 2.000.000 akcji MIT w zamian za 1.364.857 akcji PC Guard" - czytamy dalej. MNI podaje, że przedmiotem porozumienia jest zakończenie współpracy z jednoczesnym utrzymaniem skuteczności i ważności zawartych dotychczas umów sprzedaży. Zgodnie z porozumieniem Calatrava ma zwrócić MNI 1 mln zł zaliczki.