Właścicielami przejmowanej spółki są obywatele Brazylii: Aparicio Vilademir de Freitas oraz Yassuhiro Sassaqui.

Warunki zawieszające obejmują m.in. dostarczenie kupującemu niezbędnych dokumentów korporacyjnych, w szczególności zgód korporacyjnych na realizację transakcji, dostarczenie raport z kontroli przeciwpożarowej oraz zezwolenie na prowadzenie działalności, a także zmiany umowy spółki, po jej zarejestrowaniu przez Radę Handlową São Paulo, zawierającą m.in. nową wysokość kapitału zakładowego, po jego podwyższeniu z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku.

"Zgodnie z umową, łączna cena sprzedaży udziałów kupowanych wynosi 12.000.000 BRL (tj. 18 886 800 zł) i zostanie uiszczona na rzecz każdego ze sprzedających proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich udziałów kupowanych" - głosi komunikat.

Cena sprzedaży będzie płatna w trzech ratach: pierwsza rata w wysokości 6 mln BRL zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia zamknięcia, druga rata w wysokości 3 mln BRL - w terminie 1 roku od dnia zamknięcia oraz trzecia rata w wysokości 3 mln BRL - w terminie 2 lat od dnia zamknięcia.

"Kwota drugiej i trzeciej raty ceny sprzedaży zostanie skorygowana o wartość wskaźnika wzrostu cen konsumpcyjnych określonego w umowie. Kwota drugiej i trzeciej raty ceny sprzedaży może zostać pomniejszona o określone w umowie odszkodowania, należne emitentowi lub podmiotom z nim powiązanym" - czytamy dalej.

Reklama

Zgodnie z umową, zabezpieczeniem zapłaty drugiej i trzeciej raty przez kupującego będzie hipoteka do kwoty 6 mln BRL o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia jako wyłączne obciążenie nieruchomości położonej w Jundiaí, ustanowiona przez spółkę w terminie 40 dni od dnia zamknięcia.

O prowadzeniu zaawansowanych rozmów w sprawie przejęcia fabryki w Brazylii Seco/Warwich informowało już latem ub. roku, ale jak dotąd nie udało się sfinalizować transakcji.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Grupę Seco/Warwick tworzą spółki zależne ulokowane w pięciu krajach świata na trzech kontynentach, a produkty sprzedaje do 45 krajów świata. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 498 mln zł w 2012 r.