"W treści listu intencyjnego strony oświadczyły, że ich zamiarem jest realizacja transakcji, w toku której akcjonariusz wniesie wkład niepieniężny w postaci posiadanych przez akcjonariusza 25.873.500 akcji Małpka (stanowiących 100 % w kapitale zakładowym Małpka) na pokrycie nowych akcji, które wyemitowane zostaną przez spółkę w trybie subskrypcji prywatnej określonej" - głosi komunikat.

Strony listu intencyjnego ustaliły, iż Czerwona Torebka dokona podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 4,35 mln zł poprzez emisję nowych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w liczbie do 21.785.991 akcji. Planowane jest ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, podano również.

Umowa inwestycyjna zostanie zawarta po przeprowadzeniu przez Czerwoną Torebkę due dilligence spółki Małpka. W dalszej kolejności pod głosowanie Walnego Zgromadzenie Spółki poddana zostanie uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki i zaoferowania nowych akcji spółki Małpce.

"Realizacja transakcji stanowić będzie element modelu biznesowego, zgodnie z którym spółka zamierza aktywnie uczestniczyć w tworzeniu punktów handlowych i usługowych na terenie całego kraju" - podsumowano w komunikacie.

Spółka Małpka S.A. jest podmiotem zależnym od osoby powiązanej z głównym akcjonariuszem Czerwonej Torebki, Mariuszem Świtalskim.

Sieć Czerwonej Torebki ma stanowić ogólnopolską platformę dla handlu detalicznego bazującą na ustandaryzowanych obiektach handlowych wybudowanych w atrakcyjnych komercyjnie lokalizacjach w średnich i małych miastach oraz na osiedlach mieszkaniowych dużych miast na terenie całego kraju. Grupa planuje wybudowanie do 2021 r. 1.882 pasaży Czerwona Torebka o łącznej powierzchni 1.211,5 tys. m2. Koszt tej inwestycji oszacowano na ok. 4,5 mld zł.