"Przedmiotem umowy było określenie zasad współpracy stron w zakresie przeprowadzenia transakcji polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego Mediatel w drodze emisji nowych akcji, zaoferowanych do objęcia spółce, w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego spółki zależnej Hawe Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy" - czytamy w komunikacie.

Umowa została rozwiązana za porozumieniem jej stron, na mocy porozumienia o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej, zawartego pomiędzy stronami umowy w dniu 2 lipca 2013 roku. Rozwiązanie umowy nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym, podano także.

"Umowa została rozwiązana z powodu nieosiągnięcia przez jej strony porozumienia co do zmiany warunków transakcji będącej przedmiotem umowy. Zawarcie i dotychczasowa realizacja umowy, ze względu na jej przedmiot i warunkowy charakter, nie wywołało skutków finansowych dla spółki, jednostek od spółki zależnych, w związku z czym takich skutków nie wywołuje także jej rozwiązanie" - czytamy dalej.

Pod koniec maja Hawe, Mediatel i Magna Polonia podpisały umowę inwestycyjną, w wyniku której Hawe mógł przejąć kontrolę nad spółką Mediatel.

Realizacja transakcji miała zostać poprzedzona m.in. badaniem stanu technicznego, prawnego i finansowego Mediatel, dokonaniem wyceny przedmiotu aportu, podjęcia uchwał w sprawie podwyższenia kapitału i zmian w organach Mediatel, a także uwarunkowana była uzyskaniem odpowiednich zgód korporacyjnych oraz zgody UOKiK na dokonanie koncentracji, podkreślono w informacji.

Reklama

Hawe Telekom świadczy usługi operatorskie oparte na nowoczesnej infrastrukturze światłowodowej - Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej Hawe. Międzynarodowa transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem technologii DWDM, umożliwiającej realizację wielu sygnałów cyfrowych jednocześnie w jednym łączu światłowodowym. Dotychczas wybudowana sieć światłowodowa plasuje Hawe Telekom na jednym z czołowych miejsc pośród operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym wdrażającym kompleksowe i nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne. W ramach podstawowej działalności Grupa Mediatel świadczy usługi telefoniczne, w tym usługi hurtowej terminacji połączeń telefonicznych polegające na przyjmowaniu i tranzycie telekomunikacyjnego ruchu głosowego krajowego i międzynarodowego do sieci stacjonarnych i komórkowych. Grupa oferuje również usługi dostępu do internetu oraz usługi centrum kolokacyjnego