Wartość planowanej transakcji to 221 mln zł, podała spółka w komunikacie. Spółka chce przeznaczyć min. połowę pozysakanych środków na dywidendę lub skup akcji.

"Transakcja będzie dwuetapowa. W pierwszym etapie do spółki zależnej Mercor HD SKA wniesione zostaną: Pion Oddzieleń Przeciwpożarowych Mercor SA (razem z wybranymi aktywami BEM), spółka Hasil a.s. (działająca w Czechach i na Słowacji, poprzez spółkę zależną Hasil s.r.o.) oraz posiadane przez Mercor SA udziały w Mercor Ukraina (55% udziałów tej spółki). W kolejnym etapie wydzielona część działalności zostanie sprzedana Grupie Assa Abloy" - głosi komunikat.

Strony planują sfinalizować transakcję, poprzez podpisanie umowy przyrzeczonej, do 23 grudnia 2013 r. Mercor HD SKA ma możliwość przedłużenia terminu na realizację umowy o kolejne dwa miesiące, w przeciwnym razie umowa ulegnie rozwiązaniu, podano także.

Pozyskane w wyniku transakcji sprzedaży środki Mercor zamierza przeznaczyć na spłatę istotnej części zadłużenia bankowego (o ok. 60 mln zł) oraz wdrożenie programu inwestycyjnego dla pozostałych pionów produktowych.

Pozostałe piony to: systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji pożarowej i zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.

Reklama

"Intencją zarządu jest także by istotna część środków (co najmniej 50%) została przeznaczona na wypłatę dywidendy lub skup akcji spółki" - napisano także w komunikacie.

W roku obrotowym 2012/2013, grupa kapitałowa Mercor wygenerowała w ramach omawianego przedmiotu transakcji około 180 mln zł przychodów ze sprzedaży (szacowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży oddzieleń przeciwpożarowych Mercor SA, Hasil oraz Mercor Ukraine). "Szacowana wartość przychodów grupy kapitałowej Mercor z działalności, która będzie kontynuowana po dniu realizacji umowy wyniosła w roku obrotowym 2012/2013 około 200 mln zł" - czytamy dalej.

Najważniejsze warunki zamknięcia transakcji to: zgoda ze strony akcjonariuszy Mercor SA na wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Pionu Oddzieleń Przeciwpożarowych Mercor SA do Mercor HD SKA, zgoda na transakcję ze strony organów ochrony konkurencji w Polsce i na Ukrainie, a także banków i leasingodawców, podała spółka.

Grupa Mercor działa na polskim i europejskim rynku systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.