Protektor

Protektor odstąpił od warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Lublinie o wartości 8 mln zł w związku z niespełnieniem przez kupującego - Henning Invest Sp. z o.o. warunków zawieszających, poinformowała spółka w komunikacie. „Emitent spełnił warunek zawieszający, którego realizacja leżała w jego gestii, poprzez uzyskanie w formie uchwały zgody Rady Nadzorczej na sprzedaż nieruchomości. Pomimo powiadomienia Kupującego o uzyskaniu przedmiotowej zgody, Kupujący nie spełnił warunku a) tj.: nie zapłacił Emitentowi zaliczki w umownym terminie" - podał Protektor w komunikacie. „Jednocześnie Kupujący poinformował Emitenta, iż nie spełni w terminie umownym także warunku dotyczącego złożenia we właściwym urzędzie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji planowanej na działkach stanowiących przedmiot umowy tj.: warunku b) powyżej. W związku z tym warunki, których realizacja leży po stronie Kupującego, nie są spełnione" – podano także. W związku z powyższym, Protektor odstąpił od umowy.

Open Finance

Rada nadzorcza Open Finance zdecydowała o powołaniu na stanowisko prezesa spółki Maurycego Kühna z dniem 9 grudnia 2013 roku na trzyletnią kadencję, poinformowała spółka w komunikacie. Kühn zastąpi na tym stanowisku Krzysztofa Spyrę, który złożył dziś rezygnację. >>>>  

Elemental Holding

Elemental Holding przydzielił wszystkie tj. 24,5 mln akcji serii M w ramach pierwszej oferty publicznej, poinformowała spółka w komunikacie. „Przydzielono wszystkie, to jest łącznie 24.500.000 akcji serii M, w tym: 4.900.000 akcji serii M w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 19.600.000 akcji serii M w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych"- podała spółka. Akcje serii M obejmowane były po cenie emisyjnej w wysokości 2,50 zł. Główne cele emisji to: spłata zadłużenia z tytułu programu emisji obligacji pozyskanego na nabycie Terra Recycling - ok. 15,00 mln zł, inwestycje w aktywa rzeczowe w latach 2013-2015 - ok. 20,26 mln zł, akwizycje innych podmiotów działających na rynku recyklingu, gospodarowania oraz obrotu odpadami - ok. 30,00 mln zł oraz spłata części zadłużenia w kwocie ok. 5,00 mln zł.

Sygnity

Sygnity odnotowało 10,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2012/2013 (tj. w okresie 1 października 2012 - 30 września 2013) wobec 11,62 mln zł straty rok wcześniej (tj. w okresie 1 stycznia 2011 - 30 września 2012), podała spółka w raporcie. >>>>  

Skonsolidowany backlog (tj. podpisane kontrakty) Sygnity na rok obrotowy 2014 (tj. 1 października 2013 - 30 września 2014) jest większy niż przed dokiem o 50 mln zł i wynosi ponad 321 mln zł, poinformował prezes spółki Janusz R. Guy. >>>>  

Sygnity chce w kolejnych okresach zwiększać przychody ze sprzedaży, poinformował członek zarządu ds. finansowych Wiesław Strąk. „Zmiana sposobu funkcjowania Sygnity wpłynęła na spadek przychodów w minionym roku finansowym, ale to wynika z eliminacji nierentownych kontraktów. Chcemy rozwijać sprzedaż. To nie jest tak, że okopujemy sie wokół 480 mln zł, które wypracowaliśmy w 2012/2013. Przeszliśmy transformację i poprawiliśmy rentowność. Już ostatni kwartał naszego roku finansowego pokazał zdecydowany wzrost przychodów o 28,5% r/r. Liczymy, że jesteśmy na etapie budowy backlog, który pozwoli na rozwoj bazy przychodowej" – powiedział Strąk podczas konferencji. Prezes Sygnity, Janusz R. Guy, wskazał że spółka realizuje plan trzyletni. „Jedna trzecia jest za nami, jestesmyw trendzie pozytywnym i kontynuujemy naszą strategię. Widoczna jest poprawa rentowności, dyscyplina kosztowa, koncentracja na kluczowych segmentach działalności IT, czyli utility, sektor finansowy i publiczny" – podsumował Guy.

Agroliga

Agroliga przesuwa przejście na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowyh w Warszawie na I kw. 2014, z terminu zakładanego na koniec 2013 r., podała spółka. "Ostateczna data przejścia będzie zależała od sytuacji na rynkach finansowych. Opóźnienie jest związane z dodatkowym czasem potrzebnym cypryjskim organom na rejestrację podziału akcji Grupy" - czytamy w komunikacie. Agroliga to producent spożywczy działający na Ukrainie. W 2012 r. przychody ze sprzedaży Agroligi wyniosły 16,5 mln euro, natomiast zysk netto osiągnął 3,16 mln euro. Agroliga jest notowana na New Connect od lutego 2011 r.

Grupa Lotos

Grupa Lotos podpisała umowę z Tatneft Europe AG z siedzibą w Zug, w Szwajcarii, na dostawę ropy naftowej, podała spółka. Szacowana wartość umowy wynosi około 18 mld zł. >>>>  

Ruch

Ruch niemal zakończył restrukturyzację i chce skupić się na wprowadzaniu nowych usług do oferty i poprawie sprzedaży. Według "Pulsu Biznesu", fundamentem w nowym modelu ma być usługa "Paczka w Ruchu", która ruszyła w 2009 r., ale przez lata nie stała się popularna. Dziś głównym partnerem Ruchu w tej działalności jest e-księgarnia Merlin.pl należąca do giełdowej Czerwonej Torebki. Przesyłki w kioskach można tylko odbierać, ale spółka pracuje także nad możliwością nadawania ich w tych miejscach.>>>>  

Petrolinvest

Conwell Oil Corporation B.V. - nabywca 79% udziałów w spółce Too Emba Jugnieft - zwrócił się do Petrolinvestu o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia transakcji na 15 stycznia 2014 r. z planowanego 11 listopada br., podał Petrolinvest. "Zgłoszona przez Conwell zmiana została uzasadniona toczącymi się pracami o charakterze prawno-finansowym" - głosi komunikat. Pierwotny termin zapłaty za sprzedawane udziały wyznaczono na 10 lipca br.

Bioton

Bioton zamierza sprzedać wszystkie posiadane - pośrednio i bezpośrednio - akcje ukraińskiej spółki Indar Zao, stanowiące 29,29% kapitału i udziału w głosach, poinformował Bioton w komunikacie. Wpływy z transakcji przekroczą 5 mln zł, a jej zamknięcie planowane jest do końca tego roku. "Bioton informuje o zamiarze zbycia wszystkich posiadanych pośrednio, poprzez jednostki zależne spółki - Mindar Holdings Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) oraz Germonta Holdings Ltd z siedzibą w Nikozji, akcji Indar ZAO z siedzibą w Kijowie (Ukraina), stanowiących łącznie 29,29 % kapitału zakładowego Indar ZAO oraz uprawniających do 29,29 % głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki pod warunkiem wyrażenia zgody na transakcję przez instytucje finansowe współpracujące ze spółką, w szczególności przez posiadaczy obligacji serii B spółki, (…) oraz zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży akcji Indar ZAO" - czytamy w komunikacie. Planowane wpływy z transakcji przekroczą 5.000.000 zł, a planowane zamknięcie transakcji nastąpi do 31 grudnia 2013 r., podano także.

Pol-Aqua

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wykluczył z dniem 10 grudnia 2013 r. z obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcje spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Pop-Aqua" S.A., podała spółka.  >>>> 

Konsorcjum Stali

Konsorcjum Stali zakończyło realizację programu buy-back, w którym skupiło w sumie 7,47% akcji własnych, podała spółka. Z przeznaczonych na ten cel 15 mln zł spółce pozostało 1,11 mln zł. Na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 5 grudnia 2008 r zarząd spółki został upoważniony do nabycia 495 000 akcji własnych za cenę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 65 zł, zaś łączna cena nabycia tych akcji nie mogła przekroczyć sumy 15,00 mln zł, za które Konsorcjum Stali mogło nabywać akcje w terminie do 5 grudnia 2013 r. "Skup akcji zakończył się z uwagi na upływ terminu wskazanego w Uchwale. Emitent przekazuje informacje podsumowujące wyniki skupu akcji własnych: łączna ilość akcji nabytych przez spółkę w ramach skupu akcji własnych wynosi 440 558 i odpowiada 440 558 głosom na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie. "Łączna liczba dotychczas nabytych akcji stanowi 7,47% udziału w kapitale zakładowym. (…) Z przeznaczonego na buy back funduszu celowego w wysokości 15 000 000 zł pozostało 1 106 448,64 zł" - podano także.

LC Corp

LC Corp zawarł umowę nabycia 100% udziałów spółki Sky Tower, zarządzającej galerią handlową i powierzchniami biurowymi we wrocławskim kompleksie Sky Tower. Wartość transakcji wyniosła 259 mln zł z ostatecznym terminem spłaty do 2019 r. >>>>  

Poczta Polska

Poczta Polska wygrała 158 przetargów publicznych w listopadzie na kwotę ponad 100 mln zł. W ramach pozyskanych kontraktów Poczta Polska zajmie się m.in. doręczeniem nadawanej korespondencji, paczek i przesyłek kurierskich, podała firma. Wśród pozyskanych przez spółkę w listopadzie klientów są m.in.: Kancelaria Senatu, Urząd Patentowy RP, Izba Celna oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). "Koncentrujemy się na podnoszeniu standardów oraz optymalizacji kosztów proponowanych rozwiązań – następstwem tych działań są zawierane kontrakty" – powiedział dyrektor w PP Łukasz Gołębiowski, cytowany w komunikacie. Od stycznia do listopada 2013 r. Poczta Polska wygrała ponad 1 000 postępowań przetargowych na kwotę ok. 1,4 mld zł. Celem przyjętej w ub.r. strategii Poczty Polskiej do 2017 jest osiąganie stabilnych wyników finansowych przy jednoczesnym ponoszeniu niezbędnych nakładów inwestycyjnych w tych obszarach rynku, które są najbardziej perspektywiczne.

Energa

Energa zadebiutuje w środę, 11 grudnia, na warszawskiej giełdzie, podała spółka. Będzie to 449. spółka notowaną na głównym rynku oraz 20. debiut na tym rynku w 2013 roku. >>>>  

Hawe

Umowa na sprzedaż sieci światłowodowej zawarta między Hawe Telekom, spółką zależna Hawe, a Vectra Investments, warta ok. 22 mln zł netto, znacząco wpłynie na wynik Grupy w IV kw. i przyczyni się do "historycznie najlepszych" wyników za cały 2013 rok, poinformował agencję ISBnews prezes Hawe Krzysztof Witoń. "Podtrzymuję to, co wielokrotnie deklarowałem, że wyniki roku 2013 będą historycznie najlepsze. Dotyczy to zarówno rachunku wyników, jak i silnych przepływów gotówkowych, czego najlepszym przykładem jest umowa podpisana z Vectrą" - powiedział ISBnews Witoń. Prezes podkreślił, że umowa zawarta z Vectrą będzie miała znaczący wpływ na wynik IV kwartału.

Grupa Inpro

Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż na poziomie 63 umów (rozumianą jako liczba podpisanych umów przedwstępnych brutto) w listopadzie 2013 r. Narastająco od początku roku podpisała 448 umów brutto oraz wydała 419 lokali, czyli o ponad 50% więcej niż w roku poprzednim, podało Inpro. "Grupa Inpro w listopadzie br. podpisała 63 umowy przedwstępne brutto i tym samym osiągnęła blisko trzykrotnie większą sprzedaż w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, w którym podpisała 22 umowy brutto. Bardzo dobre wyniki zanotowała również spółka Inpro. Podpisała 59 umów przedwstępnych na sprzedaż brutto wobec 12 w listopadzie 2012 roku" - czytamy w komunikacie.

Bank Pekao

Bank Pekao podpisał z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) nową umowę poręczeniową, dzięki której bank będzie mógł udostępnić polskim mikro i małym przedsiębiorstwom kredyty preferencyjne o łącznej wartości 1 mld zł, poinformował bank w komunikacie. Umowa stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych umów poręczeniowych, które bank realizował do końca października, udzielając prawie 4 tys. kredytów o wartości 925 mln zł, z czego ponad 1 tys. kredytów udzielono firmom rozpoczynającym działalność.

Serinus Energy

Serinus Energy zawiesił odwiert poszukiwawczy Luba-1 w Brunei po osiągnięciu 1.720 m długości. Koszty brutto poniesione w związku z wykonaniem i zawieszeniem odwiertu szacowane są na ok. 11,8 mln USD (10,6 mln USD netto), poinformowała spółka w komunikacie. >>>>  

Grupa Azoty

Grupa Azoty, w ramach kontraktacji produktów nawozowych na kolejne lata, zawarła na początku grudnia szereg umów handlowych z firmą Comexport z siedzibą Sao Paulo na łączną kwotę 360 mln zł, podała spółka. Umowy na sprzedaż siarczanu amonu z Tarnowa oraz z Puław oraz nawozów wieloskładnikowych z Polic będą obowiązywać przez okres trzech lat począwszy od 1 stycznia 2014r. >>>>  

Ronson

Ronson Europe N.V. planuje emisję akcje z wyłączeniem prawa poboru w celu zapewnienia finansowania dla planowanych nowych projektów, podała spółka. "Ronson podjął decyzję o rozpoczęciu poszukiwań potencjalnych możliwości finansowania spółki, w szczególności poprzez pozyskanie inwestorów zainteresowanych inwestycją w akcje spółki, emitowane w trybie oferty prywatnej w granicach kapitału docelowego spółki zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2012 r." – czytamy w komunikacie. Rada nadzorcza spółki zatwierdziła dziś emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. "Komitet ds. ustalenia ceny składający się z trzech członków rady nadzorczej spółki zatwierdzi w jej imieniu ostateczną liczbę nowych akcji będących przedmiotem oferty oraz ich cenę ustaloną przez zarząd spółki. Celem zarządu spółki jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych dla dalszej realizacji strategii spółki, przede wszystkim w zakresie zapewnienia finansowania dla planowanych nowych projektów" – czytamy dalej.

Mostostal Zabrze

Spółka zależna Mostostalu Zabrze - Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP) - zawarła umowę z POSCO Engineering & Construction CO., LTD Oddział w Polsce, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: 'Wykonanie robót żelbetowych oraz wykończeniowych dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie przy ul. Giedroycia', podał Mostostal. Wartość umowy to 46,8 mln zł netto. "Szacunkowa wysokość wynagrodzenia (rozliczenie powykonawcze wg ilości robót rzeczywiście wykonanych i uzgodnionych cen jednostkowych): 46.800.000 zł netto, 57.564. 000 zł brutto" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia zadania dla robót żelbetowych to 5 października 2014 r., a dla robót wykończeniowych - 31 maja 2015 r., podano także.

Atal

Obligacje serii A i B spółki Atal o łącznej wartości 25,46 mln zł zadebiutują we wtorek, 10 grudnia, w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, podała giełda. Będzie to 174. emitent papierów dłużnych na rynku Catalyst oraz 44. debiut na tym rynku w 2013 roku. Obligacje (na okaziciela) serii A mają wartość 7,86 mln zł, ich oprocentowanie wynosi WIBOR 6M +4,2%, a termin zapadalności przypada 8 października 2015 r. Obligacje (na okaziciela) serii B mają wartość 17,60 mln zł, ich  oprocentowanie wynosi WIBOR 6M +5,0%, a termin zapadalności przypada 7 października 2016 r. W listopadzie br. Atal informował, że sprzedał w tym roku już 1072 mieszkania, odnotowując rok do roku ponad 80-procentowy wzrost. W samym październiku spółka sfinalizowała 144 umowy w całym kraju, czyli dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2012 roku.

Mostostal Zabrze, JSW

Konsorcjum Mostostalu Zabrze-Holding ma umowę z Jastrzębską Spółką Węglową o łącznej wartości 189,9 mln zł brutto, podała spółka. Przedmiotem umowy jest "Rozbudowa i modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w JSW KWK Budryk" zawarta z Jastrzębską Spółką Węglową przez konsorcjum firm w składzie: emitent (Konsorcjant) oraz Grupa Kapitałowa "WONAM" z siedzibą w Pszczynie (Lider). „Wartość przedmiotu umowy wynosi: 189.912.000 zł brutto, 154.400.000 zł netto. Termin wykonania: do 27 miesięcy od daty zawarcia umowy" – czytamy w komunikacie.

Vantage Development

Vantage Development uplasował prywatną emisję 5,67 mln akcji serii F o wartości 16,46 mln zł, podała spółka. Wyemitowane akcje stanowią 10% kapitału zakładowego spółki. "W ofercie prywatnej oferowanych było 5.676.383 nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 0,62 zł każda, przy czym wszystkie akcje nowej emisji zostały objęte poprzez zawarcie umów z sześcioma inwestorami. (…) Cena emisyjna jednej akcji wynosiła 2,90 zł (…) w związku z tym wartość przeprowadzonej subskrypcji w ramach oferty prywatnej wyniosła 16.461.510,70 zł" - czytamy w komunikacie.

Vistal Gdynia

Pierwotna oferta publiczna Vistal Gdynia rozpocznie się od przyjmowania zapisów na akcje serii B dla inwestorów indywidualnych i budowy księgi popytu w dniach 12-17 grudnia 2013 r. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 18 zł, co oznacza, ze maksymalna wartość oferty może wynieść 108,18 mln zł, przy czym szacowane wpływy z emisji wyniosą ok. 71,5 mln zł netto, podała spółka. >>>>  

Cereal Planet

Cereal Planet chce zwiększyć sprzedaż eksportową do 50% całkowitych przychodów w 2015 roku z 20% obecnie, poinformował agencję ISBnews dyrektor ds. sprzedaży spółki Igor Dobruskin. Spółka rozważa również kolejną emisję akcji w 2014. „Obecnie nasz eksport to 20% przychodów. Zwiększenie mocy produkcyjnych pozwoli nam na rozwój sprzedaży eksportowej do 50% przychodów ok. roku 2015. Rozwojowe kierunki sprzedaży na rynkach zagranicznych to kraje azjatyckie, a szczególnie Indonezja, ale również Republika Południowej Afryki (RPA)" – powiedział ISBnews Dobruskin. Dodał, że spółka prowadzi również rozmowy z kilkoma polskimi firmami z własnym brandem. Obecnie polski rynek stanowi ok. 2% sprzedaży spółki, ale według słów dyrektora ds. sprzedaży problemem ograniczającym potencjał rozwoju sprzedaży do Polski są cła. W kwestii planów pozyskania kapitału przedstawiciel ukraińskiej spółki wskazał, że w grę wchodzi kolejna emisja akcji.

DM IDMSA

Blanka Rosenstiel, Andrzej Podsiadło, Robert Gwiazdowski, Waldemar Dubaniowski, Wojciech Kuśpik i Tomasz Misiak zostali powołani do Rady Nadzorczej DM IDMSA, wynika z komunikatu. „Na wniosek United do Rady Nadzorczej DM IDMSA powołanych zostało pięciu nowych członków. Wśród nich jest Blanka Rosenstiel – milionerka polskiego pochodzenia. Należący do inwestorki Polish American Investment Fund posiada poprzez United prawie 10 proc. akcji DM IDMSA i po otrzymaniu zgody KNF na przekroczenie progu 10 proc. zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie" – czytamy w komunikacie. >>>>