"Wykluczenie z obrotu giełdowego obejmuje wszystkie akcje spółki, tj. 27.500.100 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Z dniem 10 grudnia 2013 r., zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego oraz decyzją giełdy, spółka zaprzestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, podano także.

Powodem wykluczenia akcji Pol-Aqua z obrotu na giełdzie jest przejęcie 100% udziałów w spółce przez Dragados Sociedad Anonima.

Dragados deklarował wcześniej, że zamierza kontynuować działalność gospodarczą spółki w dającej się przewidzieć przyszłości i będzie wspierał rozwój grupy kapitałowej spółki w drodze rozwoju organicznego, "a także, o ile pozwolą na to warunki rynkowe, również w drodze przejęć innych podmiotów".

P.R.I. Pol-Aqua zajmuje się budownictwem inżynieryjnym, ogólnym, ekologicznym, drogowym i budową rurociągów przesyłowych. Realizuje kompletne uzbrojenie podziemne oraz roboty drogowe dla obiektów handlowych, osiedli mieszkaniowych i centrów logistycznych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 roku.