"CBA, KNF i GPW nawiązały długoterminową współpracę w zakresie organizacji szkoleń i warsztatów problemowych służących podnoszeniu kultury Compliance w spółkach notowanych na warszawskim parkiecie, z uwzględnieniem metodologii zapobiegania oraz wykrywania działań o charakterze korupcyjnym oraz działań niezgodnych z prawem rynku kapitałowego" – czytamy w komunikacie.

Celem szkoleń i warsztatów będzie promocja funkcji Compliance w przedsięwzięciach podmiotów gospodarczych i zapobieganie możliwości zaistnienia ryzyk w ich działalności, w tym: wystąpienia zjawisk korupcyjnych, zaistnienia konfliktu interesów, zjawiska płatnej protekcji, wystąpienia niezgodności z przepisami prawa rynku kapitałowego, podkreślono w informacji.

"W ramach szkoleń omawiane będą m.in. uregulowania dotyczące problematyki zarządzania ryzykiem i Compliance, geneza i znaczenie kultury Compliance i prawidłowego stosowania odpowiednich regulacji w instytucjach zagranicznych, budowanie funkcji Compliance w obszarze zamówień publicznych, doświadczenia krajowe w tworzeniu funkcji Compliance, zwłaszcza wśród spółek notowanych oraz efekty prac naukowo-badawczych prowadzonych w tej dziedzinie" - czytamy dalej.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest notowaną na własnym parkiecie spółką publiczną.