„Wartość nominalna pojedynczego papieru wartościowego będzie nie niższa niż 1.000 zł lub równowartość tej kwoty w walutach obcych, przy czym zadłużenie banku z tytułu wyemitowanych i niewykupionych papierów wartościowych wyemitowanych w ramach IV Programu w żadnym momencie trwania nie może przekroczyć kwoty 2 mld złotych" - czytamy w komunikacie.

Środki pozyskane z IV Programu zostaną przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej banku, podano także.

Bank BPH odnotował 192,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 258,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 33,00 mld zł na koniec 2013 r. wobec 34,42 mld na koniec 2012 r.