"Łączny udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Altus TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów w Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu - w związku z nabyciem praw do akcji serii B emitowanych przez spółkę oraz akcji serii A spółki - pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki dokonanego w związku z emisją akcji serii B - przekroczy próg 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce" - czytamy w komunikacie.

7 lipca 2014 r. na rachunkach papierów wartościowych funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. zapisanych zostało 532 802 akcji serii A spółki w związku z zarejestrowaniem w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) akcji na okaziciela serii A. Jednocześnie tego dnia na rachunkach funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. nastąpiło zapisanie 907 198 praw do akcji serii B spółki.

Przed przydziałem akcji serii B i powstaniem praw do akcji serii B fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A. nie posiadały akcji Torpolu, ani innych instrumentów finansowych, z których wynikałoby bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki, podkreślono.

"Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A. posiadają łącznie 532 802 akcji serii A spółki oraz 907 198 praw do akcji serii B spółki dających prawo do akcji serii B pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki o akcje serii B, co stanowić będzie łącznie 1 440 000 akcji spółki i będzie dawać udział 6,27% w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, uprawniających do 1 440 000 głosów w spółce, co stanowić będzie 6,27% w ogólnej liczbie głosów w spółce" - napisano także w komunikacie.

>>> Czytaj też: Inwestorzy objęli wszystkie akcje Torpolu, wycena spółki wyniosła 183,8 mln zł

Torpol zadebiutował na rynku głównym GPW we wtorek, 8 lipca br. Wkrótce potem Towarzystwo Finansowe Silesia ogłosiło, że zakupiło 38% akcji Torpolu. TF Silesia podkreślało, że traktuje zaangażowanie kapitałowe w tę spółkę jako szansę na wejście na rynek inwestycji kolejowych, liczy też na wypłaty dywidendy. TF Silesia złożyło 27 czerwca wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie kontroli nad Torpolem. Urząd informował kilka dni temu, że "sprawa jest w toku".

Sprzedaż akcji nowej emisji pozwoliła Torpolowi pozyskać 59,2 mln zł na rozwój w Polsce i Norwegii. Wartość oferty publicznej wyniosła 183,8 mln zł.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Przed IPO Polimex-Mostostal kontrolował 100% akcji spółki.