Proponowany zapis brzmiał: "Zarząd banku jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli bank posiada środki wystarczające na wypłatę i jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody rady nadzorczej banku."

Komisja wyraziła zgodę na wprowadzenie pozostałych zmian statutu ustanowionych uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia banku z 24 kwietnia 2014 r.

"Mając na względzie powyższe, a także termin wydania przez organ nadzorczy przedmiotowej decyzji emitent informuje, że w zakresie zmian statutu, które uzyskały już akceptację KNF konieczne będzie uchwalenie ich ponownie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, z uwagi na utratę ważności poprzednich uchwał wprowadzających te zmiany. Wynika to z zapisu art. 430 §2 ustawy Kodeks spółek handlowych, który stanowi, że zgłoszenie zmiany statutu (do sądu rejestrowego) nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie" - podano dalej w komunikacie.

W związku z tym bank na najbliższym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu ponownie podejmie uchwały w zakresie zaakceptowanych zmian w statucie. O terminie jego zwołania poinformuje oddzielnym raportem.

Getin Noble Bank odnotował 399,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. Aktywa razem banku wyniosły 63,62 mld zł na koniec 2013 r.