"24 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy wydał postanowienie (doręczone spółce 27 pażdziernika 2014 roku) w przedmiocie stwierdzenia upadku zabezpieczenia udzielonego Contanisimo Limited (spółce zależnej od Komputronik S.A.) w postaci zarządu przymusowego nad Clean&Carbon S.A. z siedzibą w Koszewku" - czytamy w komunikacie.

Przyczyną upadku zabezpieczenia jest ostateczne oddalenie powództwa Contanisimo Limited przeciwko Clean&Carbon Energy wyrokiem Sądu Polubownego - Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 15 września 2014 roku (sygn. akt SA 146/12, SA 254/12/W), tłumaczy firma.

"Postanowienie to kończy szkodliwą dla Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku działalność zarządcy przymusowego założoną na umożliwienie 'wrogiego przejęcia' spółki przez podmioty z grupy Komputronik S.A." - czytamy dalej.

Spółka podkreśla że pomimo upadku zabezpieczenia w dniu 15 września 2014 roku "zarządca przymusowy oraz jego koledzy z kancelarii PMR sp. z o.o. dalej działają z premedytacją świadomie szkodząc Clean&Carbon Energy S.A., otwierając w dniu 10 października 2014 roku nielegalne tzw. nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w podstawionym busie".

Contanisimo Limited została przez Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy obciążona pełnymi kosztami zarządu przymusowego nad Clean&Carbon Energy zważywszy na fakt, iż ostatecznie udzielone zabezpieczenie okazało się bezzasadne, podano także w komunikacie.

Reklama

W ub. tygodniu Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy wstrzymał wykonanie uchwał podjętych w dniu 10 października 2014 r. na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Clean&Carbon Energy w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków rady nadzorczej, powołania nowych członków RN oraz w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwał w sprawie odwołania Jana Redełkiewicza z funkcji prezesa zarządu oraz powołania Bartosza Tatka na tę funkcję.

Komputronik podał w ub. tygodniu w raporcie bieżącym, że wraz ze spółkami zależnymi Contanisimo Limited oraz Activa zawarł z Clean & Carbon Energy kompleksową ugodę, mającą na celu definitywne zakończenie wszystkich sporów majątkowych toczących się między stronami. "Stary" zarząd zaprzeczał zawarciu tej ugody.

Źródłem sporów pomiędzy CCE a grupą Komputronika była umowa inwestycyjna zawarta 24 lipca 2010 roku oraz sprawy o zapłatę weksli z wystawienia CCE, które to w drodze indosu nabył Komputronik od instytucji finansowej w marcu 2011 roku.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Komputronik Biznes sp. z o.o., Komputronik API sp. z o.o., Benchmark sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o. i niemiecka Komputronik GmbH.