"Zarząd (...) przekazuje do wiadomości publicznej informację na temat przewidywanego wpływu na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Tauron zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym w postaci ujęcia w ciężar kosztów IV kwartału 2014 r. rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów w łącznej kwocie ok. 150 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Główną przyczyną zwiększenia rezerw na świadczenia pracownicze jest spadek rynkowych stóp procentowych, w konsekwencji czego spółka zdecydowała o obniżeniu stopy dyskonta. Kwota zysków i strat aktuarialnych dotycząca nagród jubileuszowych w wysokości ok. 114 mln zł pomniejszy wynik finansowy Grupy Tauron za IV kwartał 2014 r., natomiast kwota ok. 322 mln zł zostanie odniesiona w pozycję "pozostałe całkowite dochody", nie wpływając na wynik finansowy Grupy, wyjaśniono.

Jednocześnie spółka zastrzega, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 r. nastąpi 12 marca br.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju.