Rekomendacja P dotyczącą zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków zastąpi „Rekomendację P dotyczącą systemu monitorowania płynności finansowej banków" z 2002 r.

"Potrzeba wydania nowej Rekomendacji P związana była przede wszystkim z koniecznością aktualizacji Rekomendacji P z 2002 r., wynikającą z doświadczeń międzynarodowego kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 2008 r. Wiele banków, pomimo zadowalającej pozycji kapitałowej, napotkało trudności w obszarze pomiaru i zarządzania ryzykiem płynności, co wraz z towarzyszącymi rodzajami ryzyka – rynkowym i finansowania, przyczyniło się do powstania zjawisk o charakterze systemowym" – czytamy w dokumencie Rekomendacji P.

KNF wskazała, że zarządzanie płynnością powinno przyczyniać się do ograniczenia częstotliwości i skali problemów płynnościowych banku w celu ochrony deponentów oraz zminimalizowania potencjalnego wpływu tych problemów na system finansowy i realną gospodarkę.

"Postanowienia Rekomendacji P uwzględniają aktualne doświadczenia międzynarodowe dotyczące zarządzania ryzykiem płynności przez banki, w szczególności wytyczne Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego oraz europejskich instytucji nadzorczych – Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS, obecnie: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – EBA) oraz Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Projekt rekomendacji był konsultowany m.in. z bankami, Narodowym Bankiem Polskim, firmami konsultingowymi i organizacjami branżowymi" – czytamy w komunikacie.

KNF oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona przez banki do dnia 31 grudnia 2015 r.