Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez spółkę, jako członka konsorcjum, licencji oprogramowania w ramach projektu na "Dostawę i wdrożenie infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w środowisku typu Cloud Computing, w tym Informatycznej Platformy Biomedycznej IP-BioMed zorientowanej na potrzeby przedsiębiorstw biomedycznych wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP we Wrocławiu, podał Comp.

„Dostawy nastąpią etapami i w terminie do dnia 23 czerwca 2015 r. Płatność wynagrodzenia następować będzie częściami po dokonaniu odbiorów poszczególnych etapów. Płatność wynagrodzenia należnego emitentowi dokonywana będzie przez kupującego. Umowa zawarta jest na okres 3 lat (gwarancja i rękojmia) liczonych od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy" – czytamy w komunikacie.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółka zawarła ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Orange Polska umowy o łącznej wartości 87 mln zł netto.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie.