"Zarząd (...) informuje, iż w dniu 10.04.2015 r. podjął uchwałę w przedmiocie wniosku do walnego zgromadzenia spółki o podział zysku netto za rok 2014. Ww. uchwała zarządu zakłada przeznaczenie całości wypracowanego w roku 2014 zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki" - głosi komunikat.

Zarząd będzie rekomendować i wnioskować o podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,6 zł brutto za 1 akcję. Wniosek będzie przedmiotem opinii rady nadzorczej na najbliższym posiedzeniu, podano również.

W 2014 r. spółka miała 1,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 197,96 mln zł w porównaniu z 221,61 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 2,86 mln zł wobec 10,60 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.