"Zwyczajne walne zgromadzenie dzieli zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku 2014, w wysokości 4.006.986,60 zł, w sposób następujący: 1) kwotę 4.002.819,60 zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (dywidenda); 2) wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie 1,56 zł; 3) kwotę 4.167,00 zł wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przeznacza na kapitał zapasowy spółki; 4) ustala się dzień dywidendy na 20 maja 2015 r.; 5) ustala się termin wypłaty dywidendy na 4 czerwca 2015 r." - czytamy w uchwałach.

Pragma Faktoring należy do grupy kapitałowej Pragma Inkaso działającej w branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business, notowanej na GPW od 2010 r.