"Zwyczajne walne zgromadzenie (...) uchwala, że zysk netto spółki za rok obrotowy 2014 wynoszący 25 003 133,93 zł zostanie przeznaczony na:

1. zwiększenie kapitału rezerwowego - kwota 13 518 133,93 zł;
2. wypłatę dywidendy - kwota 11 485 000,00 zł, tj. 0,5 zł na jedną akcję" - czytamy w projektach.

Dzień dywidendy ma zostać ustalony "na 10 dzień liczony od dnia następującego po dniu podjęcia niniejszej uchwały", podano także. 

Dywidenda będzie wypłacona w następującym terminie: I rata w wysokości 0,25 zł na jedną akcję - w dniu 31 sierpnia 2015 r. oraz II rata w wysokości 0,25 zł na jedną akcję - w dniu 30 listopada 2015 r. 

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 775 mln zł w 2014 r.