Seminarium na temat segmentacji rynku pracy organizuje Przedstawicielstwo KE w Polsce oraz Instytut Badań Strukturalnych, a temat wiąże się z niedawnymi rekomendacjami Komisji Europejskiej dla Polski, w ramach tzw. semestru europejskiego.

Nadmierne korzystanie z umów cywilnoprawnych, samozatrudnienia oraz umów o pracę na czas określony w celu obniżenia kosztów pracy oraz zwiększenia elastyczności zatrudnienia jest w Polsce bardzo rozpowszechnione. Choć stosowanie takiego rodzaju umów przyczynia się do poprawy wskaźników zatrudnienia i obniżenia kosztów dla pracodawców, z drugiej strony skutkuje m.in. niższymi wynagrodzeniami dla pracowników oraz mniejszym poczuciem stabilizacji zawodowej.

Zjawisko segmentacji rynku pracy w Polsce jest obserwowane przez Komisję Europejską i od 2012 r. znajduje się w rekomendacjach wydawanych w ramach semestru europejskiego Ostatnio Komisja opublikowała Sprawozdanie krajowe – Polska 2015 r., w którym temu zagadnieniu poświęcono odrębne miejsce oraz raport DG ECFIN na temat rynku pracy w Polsce.

Celem seminarium jest dyskusja na temat segmentacji polskiego rynku pracy m.in. z udziałem przedstawicieli różnych środowisk, m.in. administracji publicznej, związków zawodowych, organizacji pracodawców i naukowców. Analizę tego zjawiska przedstawią: Loris Di Pietrantonio z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Komisji Europejskiej, dr. Jan Rutkowski z Banku Światowego oraz Piotr Lewandowski z Instytutu Badań Strukturalnych.

W dyskusji panelowej wezmą udział m.in. prof. dr hab. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Monika Gładoch - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan oraz Bogdan Grzybowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), którzy przedstawią swoje opinie na temat konsekwencji stosowania różnych umów normujących prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.