"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zysk netto wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w kwocie
3 215 771,82 zł podzielić w następujący sposób: 1) Dywidenda dla akcjonariuszy 819 584,80 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedna akcję zwykłą wynosi 10 groszy. Zgromadzenie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 25 września 2015 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 7 października 2015 roku. 2) Odpis na kapitał zapasowy 2 396 187,02 zł" - czytamy w uchwale.

TelforceOne odnotował 6,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 3,22 mln zł wobec 2,60 mln zł zysku rok wcześniej.

TelForceOne to czołowy polski importer, dystrybutor oraz producent urządzeń mobilnych i akcesoriów do nich. Spółka tworzy grupę kapitałową, która od marca 2007 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie. Posiada sieć partnerów w Polsce i Europie oraz nowoczesne Centrum Dystrybucyjno-Logistyczne.