Zysk operacyjny wyniósł 0,19 mln zł wobec 0,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 18,46 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 19,1 mln zł rok wcześniej.

"Wartość przychodów ze sprzedaży produktów uległa zmniejszeniu o kwotę 264 tys. zł. Dzięki podjętym działaniom w obszarze optymalizacji procesów produkcji oraz posiadanego portfela zamówień zmniejszono natomiast koszty wytworzenia sprzedanych produktów, co przełożyło się na utrzymanie zysku ze sprzedaży na poziomie nieco wyższym niż w okresie porównawczym. W okresie sprawozdawczym o kwotę 357 tys. zł, w porównaniu do I półrocza 2014, wzrosły koszty sprzedaży, co związane było ze zwiększonymi kosztami energii elektrycznej, usług transportowych, usług agencyjnych oraz wynagrodzeń" - podało Wilbo w raporcie półrocznym. 

Spółka podała, że poprawa wyniku z działalności operacyjnej wynikała ze wzrostu o 40 tys. przychodów operacyjnym, przy jednoczesnym spadku kosztów o 191 tys. zł, co było w głównej mierze efektem zmniejszenia kosztów zniszczeń i utylizacji w procesie produkcyjnym. 

Działalność Wilbo obejmuje produkcję i sprzedaż konserw rybnych, owoców morza i ryb mrożonych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 roku.