"Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń spółki akcyjnej informuje, że w dniu 12 października 2015 roku rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na udzielenie przez PZU SA gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z euroobligacji o wartości nominalnej nie wyższej niż 350 000 000 EUR (1 479 555 000 zł, zgodnie z kursem z dnia 12 października 2015 roku) oraz o okresie zapadalności nie dłuższym niż pięć lat" - czytamy w komunikacie.

Euroobligacje zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ) - spółkę specjalnego przeznaczenia, której jedynym akcjonariuszem jest PZU SA.

"Gwarancja będzie rządzona prawem angielskim i zostanie udzielona na podstawie Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji (Deed of Guarantee). Gwarancja będzie obejmowała całość zobowiązań PZU Finance AB (publ), które będą wynikać z obligacji" - czytamy także.

PZU podało również, że agencja ratingowa Standard & Poor's przyznała obligacjom, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ) i które zostaną objęte gwarancją udzieloną przez PZU SA, wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia "A-", tj. na poziomie inwestycyjnym.

Ostateczna decyzja o emisji euroobligacji i o parametrach finansowych euroobligacji, w tym o wartości nominalnej obligacji, zostanie podjęta po analizie warunków rynkowych, podano także.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.