„[…] w związku z dokonanymi w dniu 23 grudnia 2015r. transakcjami kupna 360.000 akcji Pharmena, z czego zakup 75.000 akcji został rozliczony w dniu dzisiejszym, spółka Pelion wraz ze spółkami zależnymi posiada pakiet 4.398.542 akcji dających 50,01% głosów na WZA Pharmeny" – czytamy w komunikacie.

Po transakcji Pharmena zostanie włączona do konsolidacji sprawozdań finansowych Grupy Pelion metodą pełną, podano również.

„Na dzień 31 grudnia 2015r. konsolidacją metodą pełną zostaną objęte wszystkie aktywa i pasywa spółki Pharmena S.A., natomiast pełna konsolidacja rachunku zysków i strat nastąpi począwszy od 1 stycznia 2016 roku" – czytamy dalej.

Rozliczenie nabycia kontroli nad Spółką Pharmena S.A., nastąpi zgodnie z MSSF 3 i będzie miało wpływ na wyniki skonsolidowane Grupy Pelion w roku 2015. W wyniku rozliczenia nabycia kontroli, uprzednio posiadane przez Grupę Pelion akcje Pharmena zostaną wycenione w wartości godziwej (wg ostatniego kursu zamknięcia z dnia 28 grudnia 2015 r.), wskazano również.

„Wstępne szacunki wskazują, iż różnica pomiędzy wyceną posiadanych przez Grupę Pelion akcji Pharmena wg wartości godziwej a historycznym kosztem ich nabycia wyniesie ok. 89 mln zł. Kwota ta wpłynie na wynik finansowy Grupy Pelion za IV kwartał oraz 2015 rok, zwiększając jednocześnie wartość firmy alokowaną do segmentu 'Pozostałe' w Grupie Pelion" - zaznaczono.

Zarząd spółki zwraca uwagę, że pełne wyniki skonsolidowane grupy Pelion za 2015 rok zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu skonsolidowanym.

„Poza wpływem rozliczenia nabycia kontroli nad spółką Pharmena, będą uwzględniały wszystkie zdarzenia mające miejsce w IV kwartale oraz na koniec roku 2015, w tym wszelkie konieczne odpisy oraz rezerwy, które mogą z kolei wpłynąć na zmniejszenie wyniku finansowego w 2015 roku. Przesyłanej w niniejszym raporcie informacji nie należy więc traktować jako prognozy wyniku Grupy Pelion w IV kwartale" – podkreślono również.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Jest notowana na New Connect od 2008 r.

Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) świadczy usługi obejmujące wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., to spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności grupy. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.