"W dniu 28 grudnia 2015 r. 1 250 000 obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez GPW, (...) zostało wprowadzonych do alternatywnych systemów obrotu na Catalyst, prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. Dniem pierwszego notowania obligacji na Catalyst będzie 30 grudnia 2015 r." - czytamy w komunikacie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.