"W nawiązaniu do raportu bieżącego 32/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r., w którym wskazano, iż transakcja sprzedaży akcji spółki KUB-Gas Holdings Limited posiadanych przez Serinus Energy Inc. zostanie zakończona przed 31 stycznia 2016 r. pod warunkiem odstąpienia przez właściciela pozostałych 30% akcji KHL od prawa pierwokupu akcji posiadanych przez Serinus lub wygaśnięcia tego prawa, kierownictwo Serinus informuje, iż w dniu 6 stycznia 2016 r. otrzymało zawiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa pierwokupu wszystkich 70% akcji KHL będących w posiadaniu Serinus" – czytamy w komunikacie.

Serinus Energy podpisał 23 grudnia ze spółką prywatną umowy sprzedaży wszystkich posiadanych przez Serinus akcji spółki KUB-Gas Holdings Limited (KHL), które stanowią 70% kapitału zakładowego i uprawniają do 70 000 głosów na zgromadzeniu wspólników, o łącznej wartości nominalnej 70 000 euro, za 30 mln USD. Przyczyną sprzedaży udziału jest m.in. wprowadzenie na Ukrainie aktów prawnych i regulacji, które w sposób istotny niekorzystnie zaważyły na działalności KUB-Gasu oraz obostrzenia w zakresie wymiany walut.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji.