Altus TFI 

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) otrzymało zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Forum Akcyjnym+ FIZ i Forum Obligacyjnym+ FIZ, podała spółka. Wniosek w tej sprawie wpłynął do UOKiK 31 grudnia ub. roku. Podstawowym przedmiotem działalności funduszu Forum Akcyjny+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w RP lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwie należącym do OECD innym niż RP i państwo członkowskie UE oraz inne prawa majątkowe wskazane w statucie funduszu. Podstawowym przedmiotem działalności funduszu Forum Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest inwestowanie w dłużne papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe wskazane w statucie funduszu. Fundusze obecnie zarządzane są przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

PKN Orlen 

Minister skarbu w imieniu akcjonariusza - Skarbu Państwa odwołał z dniem 28 stycznia 2016 roku Remigiusza Nowakowskiego ze składu rady nadzorczej PKN Orlen, podała spółka.  Czytaj więcej >>>>  

Nadzwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen odwołało pięciu członków rady nadzorczej spółki i powołało na ich miejsce Mateusza Bochacika, Adriana Dworzyńskiego, Agnieszkę Krzętowską, Remigiusza Nowakowskiego i Arkadiusza Siwkę, podała spółka. Czytaj więcej >>>>  

PGE 

Minister skarbu państwa powołał Marka Pastuszkę do składu rady nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), podała spółka.  Czytaj więcej >>>>  

Monnari Trade 

Monnari Trade rozpoczyna dziś program skupu do 6 112 000 akcji własnych za maksymalną kwotę 33,65 mln zł, podała spółka. "Nabywanie akcji własnych spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31.12.2017 r. lub zakończyć się przed tym terminem, w przypadku wyczerpania kapitału [...]. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą z kapitału rezerwowego, specjalnie utworzonego w tym celu na mocy uchwały nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r. Środki te mogą być również wydatkowane na zapłatę wynagrodzenia akcjonariuszowi spółki za udzielenie pożyczki, której przedmiotem są akcje. Wysokość tego wynagrodzenia nie może przekroczyć w skali roku stawki WIBOR 6 M + 2 pkt proc. Razem kapitał rezerwowy w celu sfinansowania wydatków na nabycie przez spółkę akcji własnych wynosi 33 652 979,99 zł" - czytamy w komunikacie. Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS, podano również. 

iAlbatros, SMT 

iAlbatros - spółka zależna SMT - podpisała umowę z Inria, francuskim ośrodkiem badawczym. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez iAlbatros usług hotelarskich na potrzeby wyjazdów służbowych pracowników Inria, podał SMT. Całkowita szacunkowa wartość umowy wynosi 4,4 mln euro. "Czas obowiązywania umowy wynosi 3 lata. Następnie czas jej trwania może trzykrotnie zostać przedłużony o kolejny rok. Przedłużenie następuje na podstawie milczącej zgody. Jeśli po upływie trzech (3) pełnych lat lub podczas okresu rocznego przedłużenia Inria odstąpi od przedłużenia zamówienia, poinformuje o swojej decyzji osobę upoważnioną przed upływem terminu realizacji zamówienia" - czytamy w komunikacie. Umowa została zawarta w trybie przetargu publicznego rządzonego prawem francuskim, podano także.

Polimex-Mostostal   

Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydują 25 lutego br. na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wyrażeniu zgody na sprzedaż lub wniesieniu w formie aportu do spółki wchodzącej w skład grupy trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa (ZCP): Segmentu Budownictwa Infrastrukturalnego, Segmentu Przemysł i Segmentu Baza Techniczna Sprzętu, wynika z projektów uchwał na walne. Pierwszy z segmentów ma zostać docelowo sprzedany poza grupę (razem ze spółką PRInż-1), natomiast dwa pozostałe mają zaopatrzyć nowo utworzone spółki segmentowe Polimeksu: Polimex Budownictwo i Polimex Operator. 

Hawe Telekom 

Hawe Telekom - spółka zależna Mediatela - złożył w sądzie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (tzw. sanacja) mającego uchronić firmę przed upadłością, podał Mediatel. Czytaj więcej >>>>  

11bit Studios 

Gra "This War of Mine: The Little Ones" (TWoM:TLO), konsolowa wersja gry "This War of Mine" (TWoM), autorstwa 11bit Studios weszła dziś do sprzedaży w sklepach na całym świecie, podała spółka. Premiera będzie miała decydujący wpływ na wyniki finansowe spółki w 2016 r. Czytaj więcej >>>>  

Grupa PKP Cargo 

Grupa PKP Cargo miała 55,9% udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 47,8% pod względem masy po 12 miesiącach 2015 roku, podał operator, powołując się na dane GUS. W grudniu operatorzy kolejowi przewieźli łącznie 18,28 mln ton, tj. o ponad 175 tys. ton mniej niż rok wcześniej. Czytaj więcej >>>>  

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zrealizowało 41 odwiertów badawczych, poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych w 2015 r, podała spółka. Czytaj więcej >>>>  

Budimex 

Budimex i Técnicas Reunidas złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy na potrzeby przetargu na montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań, podał Urząd. Wniosek wpłynął 28 stycznia, sprawa jest w toku. 

Ghelamco Invest

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ghelamco Invest sp. z o.o. w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach programu emisji obligacji, w którym łączna kwota nominalna obligacji emitowanych w okresie 12 miesięcy nie przekroczy 350 mln zł, podał urząd. Oferującym jest Pekao Investment Banking.

Erbud 

Konsorcjum Erbudu i Ekonova podpisało umowę ze Zdrojowa Invest Sp. z o.o. Projekt 7 S.K.A. na roboty budowlane do stanu deweloperskiego części hotelowej kompleksu Baltic Park Molo, podał Erbud. Wartość kontraktu to 25,98 mln zł netto. Udział Erbudu to 75% wartości umowy. "Przedmiot kontraktu: Roboty budowlane do stanu deweloperskiego części hotelowej kompleksu Baltic Park Molo, w tym Aquaparku i 5-gwiazdkowego Radisson Blu Resort, Świnoujście" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji kontraktu to od 29 stycznia br. do 28 lutego 2017 r.

PKO BP 

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydują o zmianach w składzie rady nadzorczej oraz statutu banku podczas nadzwyczajnego walnego, zwołanego na 25 lutego, podała instytucja. Czytaj więcej >>>> 

Sygnity 

Skarb Państwa - Ministerstwo Finansów podpisało z Sygnity umowę na "Zakup usług dla Systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawę oprogramowania oraz świadczenie usług dodatkowych". Wartość umowy osiągnie maksymalnie 80,7 mln zł brutto, podało Sygnity. "Jest to dodatkowa umowa uzupełniająca do kontraktu podpisanego w lutym 2013 roku na budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e-Podatki, wartego 232,1 mln zł brutto" – czytamy w komunikacie. Podpisana umowa obejmuje świadczenie dalszego rozwoju systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawę i utrzymanie oprogramowania do 2022 roku. Zawarcie umowy uzupełniającej pozwala zamawiającemu wprowadzić nowe funkcjonalności do systemu, które nie mogły być przewidziane w 2012 roku na etapie przygotowania i publikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, podano również.