"W 2015 r. zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Raiffeisen Bank Polska S.A. wyniósł 186 mln zł, a więc był niższy o 45% w stosunku do 2014 r. Ten spadek jest efektem wystąpienia dwóch czynników: mniejszych wpływów ze sprzedaży nieregularnych wierzytelności kredytowych w porównaniu z poprzednim rokiem, a z drugiej pojawieniem się dodatkowych wysokich opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz utworzenia rezerwy na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Po wyłączeniu tych jednorazowych zdarzeń, roczna dynamika zysku brutto była w 2015 r. pozytywna, a poziom kosztów znacząco niższy" - napisał prezes Piotr Czarnecki w liście dołączonym do raportu.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 081,25 mln zł wobec 1 224,33 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 613,52 mln zł wobec 612,76 mln zł rok wcześniej.

"Jednocześnie warto zwrócić uwagę na wyraźny wzrost portfela depozytów klientów Grupy o 15% do 37,8 mld zł, co przy nieznacznym spadku wolumenu kredytów o 1,5% do 39,2 mld zł zwiększyło stabilność struktury finansowania działalności i wzmocniło jej płynność" - napisał dalej prezes.

Aktywa razem banku wyniosły 61,9 mld zł na koniec 2015 r. wobec 58,65 mld na koniec 2014 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 160,08 mln zł wobec 314,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

"Mając świadomość konieczności wzmacniania fundamentów w obliczu rynkowych wyzwań i stosując się do zaleceń organów nadzorczych, w 2015 r. do kapitałów podstawowych Banku został zaliczony cały zysk za 2014 r. w wysokości 314 mln zł. W efekcie łączny współczynnik kapitałowy Grupy wzrósł o 0,74 pkt proc. w porównaniu z 2014 r. do 13,61%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 był wyższy o 0,8 pkt proc. i wyniósł 13,03%" - wskazał też Czarnecki.

W 2015 r. Grupa wypracowała zwrot na kapitale (ROE) w wysokości 2,97% przy współczynniku wypłacalności na poziomie 13,61%, podano także w raporcie.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.