Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka", "Giełda") informuje, że Rada Nadzorcza GPW na posiedzeniu w dniu 16 marca 2016 r., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 3 Statutu Spółki podjęła decyzję w sprawie powołania Pana Pawła Dziekońskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Giełdy.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi powyższa decyzja wejdzie w życie pod warunkiem udzielenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy.

Paweł Dziekoński posiada bogate doświadczenie związane z sektorem finansowym, bankowością i konsultingiem. Aktualnie jest Dyrektorem Departamentu Produktów Kredytowych Deutsche Banku Polska S.A. i sprawuje funkcję szefa nadzorującego działalność jednostek produktowych w obszarze bankowości hipotecznej, produktów klienta indywidualnego oraz produktów (w tym instrumentów finansowych) dla firm segmentu MŚP oraz mid-cap. Paweł Dziekoński pozostaje zatrudniony w Deutsche Bank Polska S.A. do momentu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie objęcia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu GPW.

Przed dołączeniem do zespołu Deutsche Banku Paweł Dziekoński pełnił funkcję dyrektora wykonawczego w Kredyt Banku S.A. nadzorując działalność jednostek odpowiedzialnych za rozwój oferty kredytowej dla przedsiębiorstw i korporacji, finansowanie strukturalne (structured finance), finansowanie nieruchomości komercyjnych oraz za biuro analityków kredytowych. Przez wiele lat pracował w Deloitte, gdzie pokonując szczeble rozwoju menedżerskiego objął stanowisko dyrektora i jako szef zespołu doradczego współpracował m.in. z PKO Bankiem Polskim, mBankiem, Raiffeisen Bankiem, BNP Paribas, Bankiem Millennium, Deutsche Bankiem oraz wybranymi firmami inwestycyjnymi należącymi do tych banków.

Paweł Dziekoński był również doradcą w kluczowych dla polskiego rynku finansowego projektach realizowanych dla NBP i KNF. Specjalizuje się w rozwoju obszaru kredytowego i instrumentów finansowych, a także w zagadnieniach finansowych i regulacyjnych. Paweł Dziekoński zdobywał doświadczenie zawodowe również jako audytor banków w EY i członek zespołu Credit Risk Controlling and Quality Management w Banku BPH. Dodatkowe doświadczenia Pawła Dziekońskiego obejmują m.in. występowanie w kapitule konkursu Inicjatywa Przedsiębiorczość przyznającego granty start-upom, występowanie w roli eksperta oceniającego wnioski w programie operacyjnym Inteligentny Rozwój w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz rozwój inwestycji prywatnych w spółki niepubliczne.

Paweł Dziekoński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość oraz studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Pawła Dziekońskiego nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do GPW, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Paweł Dziekoński oświadczył, że nie posiada wiedzy aby figurował w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem.