Wynik z tytułu odsetek wyniósł 247,39 mln zł wobec 256,78 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 142,64 mln zł wobec 151,41 mln zł rok wcześniej.

Bank podał w raporcie, że spadek wyniku odsetkowego 3,7% r.r to przede wszystkim efekt wyższych kosztów odsetkowych od zobowiązań wobec banków o 8,2 mln zł (tj. 112,5%) w efekcie wzrostu wolumenów. Z kolei spadek wyniku z opłat i prowizji jest przede wszystkim efektem niższego wyniku z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych o 6,2 mln zł (tj. 19,3%) z powodu zmniejszenia zainteresowania klientów produktami inwestycyjnymi wynikającego z otoczenia rynkowego. Ponadto, w obszarze związanym z rynkami finansowymi nastąpił spadek prowizji z tytułu działalności maklerskiej (efekt spadku obrotów na GPW) oraz niższy poziom przychodów zanotowała działalność powiernicza.

Wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji wyniósł 38,2 mln zł wobec 85,7 mln zł w I kw. 2015 roku (spadek o 47,4 mln zł) Wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych wyniósł 6,6 mln zł wobec 98,5 mln zł w I kw. ub. roku (spadek o 91,8 mln zł) w związku z niekorzystnymi zmianami w otoczeniu rynkowym.

Bank poinformował też, że w I kw. osiągnął dodatni wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw w wysokości 5,5 mln zł w porównaniu do ujemnego wyniku odpisów w I kw. 2015 roku w wysokości 3,5 mln zł.

"Segment bankowości instytucjonalnej zanotował spadek odpisów netto o 20,8 mln zł r/r głównie spowodowany wyższym poziomem odwróceń odpisów na kredyty ze zidentyfikowaną utratą wartości ocenianą indywidualnie. W segmencie bankowości detalicznej odnotowano utworzenie odpisów netto w wysokości 12,2 mln zł wobec 0,4 mln zł utworzenia odpisów netto w I kwartale 2015 roku. Wzrost odpisów netto w I kwartale 2016 roku był spowodowany zmniejszającymi się oczekiwaniami odzysków z portfela z utratą wartości wraz ze wzrostem średniego wieku tego portfela" - czytamy w raporcie.

Bank podał, że łączne obciążenie z tytułu podatku bankowego w rachunku zysków i strat grupy za I kwartał 2016 roku wynosiło 13,1 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 51,55 mld zł na koniec I kw. 2016 r. wobec 49,51 mld na koniec 2015 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 98,15 mln zł wobec 213,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Na dzień 31 marca 2016 roku łączny współczynnik wypłacalności Grupy wyniósł 17,5% i był o 0,4 pkt proc. wyższy niż na koniec 2015 roku. Było to spowodowane wzrostem funduszy własnych Grupy o 109 mln zł (tj. 2,3%), głównie w wyniku spadku ujemnej wyceny portfela dłużnych papierów wartościowych oraz spadkiem całkowitego wymogu kapitałowego o 4 mln zł (tj. 0,2%).

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)