InPost odnotował 8,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 9,74 mln zł wobec 7,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Na kiepskie wyniki finansowe szybko zareagowała giełda. Ok. godziny 16:00 akcje InPostu traciły ponad 24 proc. i były warte 13,45 zł

"Wskaźnik EBITDA za pierwszy kwartał 2016 r. był ujemny i wyniósł -7 541 tys. zł. Wpływ na kształtowanie się tego wskaźnika miały wyniki poszczególnych segmentów:
- segment kurierski – EBITDA za pierwszy kwartał 2016 r. na poziomie 4 408 tys. zł – znaczny wzrost rentowności to efekt dynamicznego rozwoju usługi kurierskiej jak również rosnącego wolumeny obsłużonych paczek paczkomatach (wzrost o 76% I kwartał 2016 r. do I kwartał 2015 r.)
- segment listowy – ujemna EBITDA za pierwszy kwartał 2016 r. na poziomie -11 948 tys. zł – negatywna EBITDA to efekt opisanego powyżej spadku przychodów z obsługi korespondencji listowej. Dodatkowo wyniki segmentu listowego na poziomie EBITDA w I kwartale 2016 r. obciążone były jednorazowymi kosztami w wysokości 5 345 tys. zł. Koszty te związane były z koniecznością utrzymania do końca lutego odpowiedniej infrastruktury listowej (oddziały, doręczyciele) do obsługi kontraktu sądowego" - czytamy w raporcie.

Reklama

Sknsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,4 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 129,39 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2016 r. przychody Grupy InPost wyniosły 131 404 tys. zł i były o 1,6% wyższe niż w pierwszym kwartale roku 2015. Znacznej zmianie uległa struktura przychodów. W I kwartale 2016 r. przychody z segmentu kurierskiego (obsługa logistyczna paczek kurierskich oraz paczek paczkomatowych) stanowiły 37% całości przychodów, w porównaniu do ok. 9% w pierwszym kwartale 2015 r. Wpływ na znaczny wzrost przychodów w segmencie kurierskim miało uruchomienie w czerwcu 2015 r. działalności kurierskiej oraz wzrost obsłużonego wolumenu paczek paczkomatowych (wzrost wolumenów paczkomatowych w I kwartale 2016 r. do I kwartału 2015 r. wyniósł 76%)" - czytamy dalej.

Z końcem lutego 2016 r. zakończyła się realizacja kontraktu na obsługę Sądów, co miało wyraźny wpływ na spadek w I kw. 2016 r. wolumenów realizowanych w ramach tego kontraktu w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. z ponad 30 mln sztuk do nieco ponad 19 mln sztuk. Największy spadek odnotowany został w segmencie listów poleconych (spadek z ponad 15 mln sztuk do niemal 8,8 mln sztuk) oraz ZPO (spadek z niemal 14,5 mln sztuk do nieco ponad 9 mln sztuk). Obecnie kontrakt ten realizowany jest wyłącznie na rzecz prokuratur, podano także.

Spółka podkreśliła także, że I kwartał 2016 r. przyniósł dalszy dynamiczny wzrost wolumenu przesyłek obsługiwanego w ramach współpracy z Grupą Allegro, który na koniec I kw. 2016 r. wyniósł ponad 3,1 mln sztuk wobec nieco ponad 700 tys. sztuk w analogicznym okresie 2015 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 8,05 mln zł wobec 6,54 mln zł zysku rok wcześniej.

InPost zrestrukturyzuje segment listów

InPost zdecydował o przeprowadzeniu restrukturyzacji działalności w zakresie obsługi przesyłek listowych, która zakłada m.in. wypowiedzenie nierentownych umów i ograniczenie obszaru działania do głównych miast w Polsce, podała spółka. Efektem ma być pozytywna EBITDA segmentu listowego na poziomie miesięcznym po II kwartale b.r.

"Proces weryfikacji modelu tej działalności został zainicjowany na podstawie wyników osiągniętych przez segment listowy w okresie styczeń-kwiecień b.r., które były pod wpływem silnego spadku wolumenu przesyłek listowych oraz presji cenowej, przy ograniczonej możliwości dostosowania w krótkim okresie kosztów operacyjnych obsługi tych przesyłek. Optymalizacja modelu dystrybucyjnego przesyłek listowych zrealizowana w marcu br. w następstwie zakończenia obsługi kontraktu dla sądów [...], w wyniku której zredukowano liczbę oddziałów o ok. 45%, a zasoby ludzkie o ok. 40%, nie przyniosła oszczędności wystarczających do utrzymania rentowności segmentu listowego" - czytamy w komunikacie.

Dlatego też zarząd zdecydował się na podjęcie następujących działań restrukturyzacyjnych:
1. Wypowiedzenie nierentownych umów na obsługę przesyłek listowych, o najniższych stawkach jednostkowych.
2. Dalszą redukcję kosztów centralnych.
3. Ograniczenie obszaru działania do głównych miast w Polsce, co szacunkowo zmniejszy obsługiwane wolumeny listów o ok. 30%, a których obsługa generuje ok. 50% bezpośrednich kosztów dystrybucji.
4. Renegocjację obowiązujących umów z perspektywy obsługiwanych wolumenów korespondencji i ich cen.
5. Przeniesienie do infrastruktury kurierskiej obsługi listów poleconych dla sektora e-commerce doręczanych na terenach poza aglomeracyjnych, co stanowi ok. 30% ich wolumenu.
6. Budowanie księgi popytu na usługi listowe świadczone przez InPost S.A. na rok 2017, wylicza spółka.

"Po zakończeniu tego procesu zostaną podjęte dalsze decyzje co do działalności listowej oraz wielkości obszaru obsługi. Spodziewane efekty ww. działań to osiągnięcie po drugim kwartale b.r. pozytywnego wyniku EBITDA (tj. zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) segmentu listowego na poziomie miesięcznym, w porównaniu z szacowaną miesięczną stratą na poziomie EBITDA w wysokości ok. 2,5 mln zł w przypadku nie podjęcia restrukturyzacji" - czytamy dalej.

Powyższa decyzja wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą, jako że stanowi element planów strategicznych, a w związku z tym zostanie w najbliższym czasie przedstawiona radzie celem jej akceptacji, podsumowano.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - Inpost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty Inpost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

>>> Czytaj też: Ekspansja paczkomatów InPost. Integer.pl ma umowę z firmą logistyczną DX z Wielkiej Brytanii