"Na dywidendę proponuje się przeznaczyć zysk netto w kwocie 2 770 415,70 zł. Pozostałą część zysku w wysokości 1 594 124,92 zł proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy. Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje imienne serii A, B, C oraz akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D WDX S.A. w ilości 9 234 719" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki proponuje ustalić dzień dywidendy za 2015 r. na 27 czerwca 2016 r., a termin wypłaty dywidendy - na 13 lipca 2016 r., podano także.

"Równocześnie spółka informuje, iż dane kwotowe i ilościowe podane w niniejszym raporcie są wynikiem obniżenia kapitału zakładowego spółki, dokonanego przez zarząd WDX S.A. na podstawie art. 363 § 5 w zw. z art. 359 § 7 i art. 455 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z umorzeniem 16.000 sztuk akcji na okaziciela serii A, co do którego to obniżenia kapitału spółka oczekuje na postanowienie sądu rejestrowego o dokonaniu jego rejestracji na podstawie złożonego przez spółkę wniosku, które winno wpłynąć do spółki niezwłocznie, i o którego otrzymaniu spółka poinformuje odrębnym raportem. Zatem na dzień planowanego ZWZA, t.j. na 15.06.2016r., ww. dane będą aktualne" - czytamy także.

WDX odnotował 4,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,1 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 4,37 mln zł wobec 5,1 mln zł zysku rok wcześniej.

WDX S.A. to dostawca zintegrowanych rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów, projektowania systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym i składowania. Dzięki własnej pracowni projektowej i zakładowi produkcyjnemu w Zgierzu WDX posiada w ofercie innowacyjne przenośniki i regały magazynowe. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)