"Zdaniem zarządu obecny poziom wycen rynkowych spółki odbiega w dół od jej realnej wartości. Daje to możliwość skupu części akcji po niższych cenach rynkowych w stosunku do realnej wyceny spółki. Działanie takie ma na celu zwiększenie wartości spółki dla akcjonariuszy oraz wyrównanie dysproporcji w jej wycenie" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały dot. skupu akcji.

Impexmetal odnotował 139,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 104,4 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniósł 147,71 mln zł w 2015 r. wobec 121,81 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 47,65 mln zł wobec 59,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Impexmetal działa głównie w branży metali nieżelaznych. Spółka od połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)