Ministerstwo Rozwoju i Narodowa Komisja Rozwoju i Reform ChRL podpisały "Memorandum o Porozumieniu w zakresie rozwoju obszarów łączności informacji (Informacyjny Jedwabny Szlak)". W dokumencie wskazano, że jego celem jest rozwój informacyjnego szlaku jedwabnego oraz promowanie współpracy i wymiany doświadczeń w obszarze aplikacji technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla osiągnięcia wzajemnych korzyści.

Określona w memorandum współpraca ma dotyczyć takich dziedzin nowych gałęzi przemysłu jak inteligentne miasta, sieci internetowe (szerokopasmowe) i usługi satelitarne. Obejmuje promowanie tworzenia testowych stref współpracy ekonomicznej informacyjnego szlaku jedwabnego pomiędzy Polską i Chinami; wspólne wyznaczanie miast partnerskich do wspólnej współpracy i wspieranie współpracy w takich obszarach jak: handel elektroniczny i tworzenie platform, usługi informacyjne i wymiana techniczna, ułatwianie logistyki i połączeń w zakresie handlowej łączności informacyjnej.

Podpisano umowę między rządem Polski i rządem ChRL w sprawie wzajemnego zwolnienia usług międzynarodowego transportu lotniczego z opodatkowania VAT lub podobnym podatkiem. Zgodnie z umową usługi międzynarodowego transportu lotniczego świadczone przez przedsiębiorstwo transportu lotniczego mające siedzibę w jednym z państw są zwolnione z tego podatku lub podatku podobnego.

Strony zgodziły się na memorandum o porozumieniu w sprawie Wspólnego Sformułowania Założeń Dwustronnego Planu Współpracy. Podpisano też memorandum między Ministerstwem Rozwoju i Narodowym Komisji Rozwoju i Reform w sprawie powołania Komitetu Sterującego ws. Współpracy Przemysłowej.

Reklama

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał z Generalną Administracją ds. Nadzoru Jakości, Inspekcji i Kwarantanny Chin (AQSIQ) protokół w sprawie wymagań fitosanitarnych dla eksportu jabłek z Polski do Chin. W dokumencie napisano, że Polska i Chiny w toku polubownych negocjacji zawarły porozumienie w sprawie eksportu jabłek z Polski do Chin. "Owoce jabłek (...) przeznaczone na eksport do Chin pochodzą z Polski i są zgodne z właściwymi przepisami fitosanitarnymi Chin i Polski, normami bezpieczeństwa sanitarnego oraz wolne od agrofagów kwarantannowych istotnych z punktu widzenia Chin" - napisano w umowie.

Ponadto minister rolnictwa podpisał z Generalnym Urzędem Nadzoru Jakości, Inspekcji i Kwarantanny ChRL memorandum o współpracy w sprawie kontroli substancji niepożądanych w produktach drobiowych przeznaczonych do eksportu z Polski do Chin. Zgodnie z nim Polska zobowiązuje się do utrzymywania bezpieczeństwo produktów drobiowych przeznaczonych do eksportu do Chin, będzie też porozumiewać się ze stroną chińską w sprawie standardów dotyczących kontroli substancji niepożądanych oraz procedur zarządzania ryzykiem produktów drobiowych dla potrzeb bezpieczeństwa produktów drobiowych.

Podpisano też list intencyjny o badaniach naukowych i współpracy dotyczącej zasad regionalizacji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. W ramach listu strony zgodziły się ustanowić Ekspercką Grupę Roboczą składającą się z 10 przedstawicieli, po 5 członków reprezentujących każdą ze stron.

Z kolei memorandum w zakresie odpraw celnych między Służbą Celną RP i Generalną Administracją Celną ChRL wskazuje, że Polska i Chiny są ważnymi partnerami handlowymi, rośnie obustronna wymiana handlowa, w związku z czym istnieje zapotrzebowanie na wzmocnioną współpracę celną. Strony zobowiązały się w memorandum do publicznego udostępnienia informacji na temat procedur celnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami oraz do zaoferowania niezbędnych ułatwień dla przedsiębiorców przestrzegających przepisy i dla legalnego handlu.

Ponadto polskie Ministerstwo Rozwoju i chińskie ministerstwo handlu podpisały memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy w zakresie parków przemysłowych. Zgodnie z nim Polska i Chiny będą wymieniać się informacjami w zakresie parków przemysłowych, w poszanowaniu praw i przepisów, polityk i środków, doświadczeń i praktyk.

Ministerstwa te podpisały też memorandum o porozumieniu w sprawie wzmocnienia współpracy inwestycyjnej w zakresie infrastruktury logistycznej. Napisano w nim, że celem porozumienia jest zapewnienie wytycznych instytucjom oraz przedsiębiorstwom obu krajów w zakresie współpracy inwestycyjnej w obszarze infrastruktury logistycznej, w tym rozwoju i planowania, budowy i eksploatacji, inwestycji i finansowania itd.

Podczas forum Nowego Jedwabnego Szlaku podpisano też szereg innych umów gospodarczych. Chiński Exim Bank podpisał umowę z Ministerstwem Rozwoju, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał również umowę dot. współpracy z China Development Bank i ICBC.

"Od kilku dni w mediach chińskich jest mnóstwo informacji o Polsce. Takiej kampanii PR nie bylibyśmy sobie w stanie nigdy zafundować. Dzięki niej budujemy polską markę i pewne zaplecze marketingowe dla polskich firm w Chinach. Podpisane na forum Nowego Jedwabnego Szlaku umowy są niezwykle ważne, bo od takich porozumień zaczyna się głębsza współpraca. Polsko-chińskich umów na pewno będzie więcej i na pewno nie zaprzepaścimy tej szansy" - powiedział PAP po podpisaniu porozumień prezes PAIiIZ Bartłomiej Pawlak.

Zawarto również dwie umowy związane z telekomunikacją. Huawei podpisał je z P4 oraz Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW). Ta ostatnia mowa dotyczy utworzenia w Polsce Centrum Innowacji Data Science.

"Jednym z priorytetów firmy Huawei jest wspieranie sektora naukowego w Polsce oraz jego działań w obszarze badawczym. Wierzymy, że ścisła współpraca nauki i biznesu przynosi najlepsze rezultaty. Firmy takie jak Huawei posiadają globalne doświadczenie i wiedzę praktyczną, którą czerpią z rynku. Z kolei instytucje naukowe wyznaczają kierunki rozwoju, przez co są cennym partnerem. W ten sposób jesteśmy na bieżąco z trendami i na tej podstawie możemy dostarczać dopasowane, innowacyjne rozwiązania. Jest to świetna synergia" – skomentował Junfeng Li, Dyrektor Zarządzający Huawei Polska.

Na forum podpisano również umowę pomiędzy KGHM i China Minmetals Corporation. (PAP)