"Kwota ta zostanie rozłożona na 9 rat. Pierwsza rata w wysokości 2 460 000 zł brutto będzie płatna w dniu 2 sierpnia 2016 roku, natomiast osiem kolejnych rat w wysokości po 307 500 zł brutto każda będą płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

Ponadto strony postanowiły, iż w terminie 7 dni od dnia zapłaty na rzecz Ruch S.A. wszystkich kwot, Ruch, InPost Paczkomaty oraz emitent zobowiązują się zawrzeć porozumienie o wzajemnym zrzeczeniu wszelkich roszczeń, o treści zgodnej z załącznikiem do ugody i w tym dniu Ruch będzie zobowiązany wydać emitentowi wypełniony przez siebie weksel in blanco, wystawiony przez emitenta (działającego wówczas w formie sp. z o.o. pod firmą InPost sp. z o.o.) w celu zabezpieczenia roszczeń o zapłatę wynagrodzenia z umowy na kwotę 2 238 600,00 zł i z terminem płatności w dniu 5 lipca 2016 r. (weksel). Do dnia zawarcia porozumienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ale nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2017 r. Ruch S.A. zobowiązuje się nie podejmować działań dotyczących realizacji weksla, w szczególności nie wytaczać powództw o zapłatę kwot stwierdzonych wekslem, przy czym w razie niewykonania przez Ruch S.A. tego obowiązku, zobowiązany będzie zapłacić na rzecz emitenta karę umowną w kwocie 2 238 600,00 zł, co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, podano także.

11 lipca InPost podawał, że uzgodnił z Ruchem warunki ugody w sprawie rozwiązania umowy o współpracy z 31 października 2013 r., na podstawie której InPost zapłaci 4 mln zł netto, a Ruch wycofa złożony wcześniej pozew.

W złożonym wcześniej pozwie Ruch domagał się:

1. zasądzenia od emitenta na rzecz Ruch S.A. kwoty 21 006 054,63 zł wraz z odsetkami ustawowymi w razie uznania braku skuteczności rozwiązania umowy o współpracy z dnia 31 października 2013 r. zawartej przez emitenta z Ruch S.A., której przedmiotem było m.in. zlecenie przez emitenta spółce Ruch S.A. prowadzenia w imieniu i na rzecz emitenta działalności agencyjno-przedstawicielskiej, polegającej na wydawaniu odbiorcom awizowanych przesyłek listowych, w stosunku do której oświadczenie o jej rozwiązaniu emitent złożył spółce Ruch S.A. w dniu 6 lipca 2015 r.

lub ewentualnie:

2. zasądzenia od emitenta na rzecz Ruch S.A. kwoty 18 587 570,03 zł wraz z odsetkami ustawowymi w razie uznania, że umowa współpracy została skutecznie rozwiązana na podstawie art. 491 k.c. na mocy oświadczenia emitenta z dnia 6 lipca 2015 r. o rozwiązaniu umowy współpracy

lub ewentualnie:

3. zasądzenia od emitenta na rzecz Ruch S.A. kwoty 19 321 447,36 zł wraz z odsetkami ustawowymi w razie uznania, że umowa współpracy została skutecznie rozwiązana na podstawie art. 746 k.c. w zw. z art. 750 k.c. na mocy oświadczenia emitenta z dnia 6 lipca 2015 r. o rozwiązaniu umowy współpracy.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)