"Przedmiot umowy stanowi zobowiązanie sprzedających do przeniesienia na emitenta własności 100 % udziałów Meat-Pac, wolnych od wszelkich obciążeń wraz ze wszystkimi dotyczącymi ich i związanymi z nimi prawami i obowiązkami, oraz zobowiązanie spółki do uiszczenia ceny za ww. udziały, z zastrzeżeniem ziszczenia się (lub zrzeczenia się) warunków zawieszających" -czytamy w komunikacie.

Cena sprzedaży ustalona została na kwotę 3 000 000,00 zł, przy czym ulegnie ona pomniejszeniu na podstawie bilansu zamknięcia Meat-Pac o

-wartość o jaką kapitał obrotowy netto bez gotówki będzie w dniu zamknięcia mniejszy od kwoty 858.184 zł,

- wartość o jaką poziom gotówki posiadanej przez Meat-Pac będzie w dniu zamknięcia mniejszy niż 300 000 zł,

- wartość o jaką zobowiązania finansowe Meat-Pac będą w dniu zamknięcia większe od kwoty 1 200 000 zł,

- kwotę straty netto Meat-Pac na dzień zamknięcia.

Zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów Meat-Pac, w tym zawarcie odpowiedniej umowy rozporządzającej ww. udziałami, strony uzależniły od ziszczenia się szeregu warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), uregulowania sytuacji prawnej logotypu 'Meat-Pac, a także zawarcia przez kupującego, sprzedających oraz Bekpol Sp. z o.o. umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia Bekpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Wałbrzychu.

Strony Umowy mogą zrzec się (w całości lub w części) warunków zawieszających zastrzeżonych na ich rzecz (spółka - warunek nr 1 - 4 i 6 - 8; sprzedający - warunek nr 5). Warunki, co do których nastąpiło zrzeczenie się będą uważane za niezastrzeżone (w całości lub w części).

Zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów Meat- Pac nastąpi po ziszczeniu się (lub zrzeczeniu się) ostatniego z warunków zawieszających.

"Zobowiązanie do zbycia udziałów Meat - Pac ma charakter umowy przedwstępnej, której zawarcie nastąpi nie później niż do dnia 31 października 2016 r." - podano także.

PKM Duda podkreśla, że umowa wpisuje się strategię działania na lata 2015-2019, bowiem poprzez przejęcie Meat-Pac spółka rozszerzy zasięg działania terytorialnego segmentu dystrybucyjnego.

W grudniu 2015 r. PKM Duda przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) informację poufną o podpisaniu listu intencyjnego z Adamem Skwarkiem i Barbarą Skwarek w sprawie określenia kluczowych warunków transakcji (term sheet) nabycia udziałów spółki z o. o. powstałej z przekształcenia Bekpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Wałbrzychu oraz udziałów Meat-Pac spółce z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu.

Polski Koncern Mięsny Duda to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r.

(ISBnews)


Reklama