Zamawiającym jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Termin realizacji zadania zgodnie ze specyfikacją to nie dłużej niż 42 miesiące od dnia podpisania umowy, czytamy w komunikacie.

Kryteria oceny ofert stanowią: całkowita cena brutto – waga: 60%, okres gwarancji – waga: 40%.

"W odniesieniu do pierwszego z powyższych kryteriów oferta złożona przez konsorcjum jest najkorzystniejsza. Z kolei w odniesieniu do okresu gwarancji oferta złożona przez konsorcjum jest analogiczna do ofert złożonych przez pozostałych uczestników przetargu" - wyjaśniono.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)