"Wartość odpisu w ocenie Banku odpowiada oszacowanemu, długoterminowemu spadkowi wartości części lokat znajdujących się w portfelu funduszu" - czytamy w komunikacie.

Bank na bieżąco będzie monitorował, czy występują przesłanki wskazujące, że powyższy odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości powinien ulec zmianie, podano także.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

(ISBnews)

Reklama