Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 25,56 mln zł w I kw. wobec 3,7 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 20,29 mln zł wobec 3,33 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,57 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 315,54 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w I kw. 2020 r. wyniosła 46,1 mln zł wobec 6,21 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)