"Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (OEX S.A.) wyniósł w okresie pierwszego półrocza 2020 roku 3 889 tys. zł wobec 4 242 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza spadek o 8,3%. W samym drugim kwartale 2020 r. zysk ten wyniósł 4 788 tys. zł i był wyższy o 51,1% od zysku osiągniętego w drugim kwartale 2019 roku i to mimo braku kontrybucji wyników Archidoc S.A. i ArchiDoc MED Sp. z o.o. do wyników grupy" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zysk operacyjny wyniósł 9,44 mln zł wobec 8,19 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA grupy wyniósł w okresie I półrocza 2020 roku 24,03 mln zł i był o 8,9% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Po wyłączeniu wpływu standardu MSSF 16 w odniesieniu do umów najmu powierzchni, EBITDA I półrocza 2020 roku wyniosła 13,7 mln zł, co stanowi wzrost o 16% r/r.

"Jedynym segmentem, który wykazał spadek EBITDA jest segment Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej. Pozostałe dwa segmenty odnotowały wzrosty EBITDA w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Należy podkreślić, że w związku z sytuacją epidemiczną wszystkie spółki grupy w okresie drugiego kwartału 2020 roku podjęły szereg działań ograniczających koszty, często wymagających trudnych decyzji, co w pewnym stopniu pozwoliło na zmniejszenie negatywnego wpływu epidemii COVID 19 na ich wyniki finansowe" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 234,93 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 281,81 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy wyniosły w okresie pierwszego półrocza 2020 roku 234 931 tys. zł i były niższe o 16,6% niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu kwartalnym, przychody w drugim kwartale 2020 roku były o 20,3% niższe niż przychody osiągnięte w drugim kwartale 2019 roku, jednocześnie osiągając niemal tę samą wartość co przychody osiągnięte w pierwszym kwartale 2020 roku" - napisano dalej.

Spadek przychodów w pierwszym półroczu 2020 roku odnotował każdy z segmentów operacyjnych, przy czym przyczyny tego spadku są różne dla poszczególnych segmentów, a szczególnie dla konkretnych spółek grupy.

"W znacznej mierze są one wynikiem przeprowadzonych przez wybrane spółki działań restrukturyzacyjnych, opisywanych we wcześniejszych raportach, w tym przede wszystkim w raporcie rocznym za 2019 rok. Niemniej jednak w istotnym zakresie spadki przychodów wywołane zostały sytuacją epidemiczną wywołaną przez wirus SARS-CoV-2. Należy jednak podkreślić, że wśród spółek zależnych grupy są spółki, które w okresie pierwszego półrocza 2020 roku wykazały się znacznym wzrostem przychodów w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, w tym także w samym drugim kwartale 2020 r., w porównaniu z drugim kwartałem 2019 r. Co także istotne, spadki przychodów nie we wszystkich przypadkach przełożyły się na spadek wyników operacyjnych" - wskazano także w sprawozdaniu.

Segment Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej osiągnął w I połowie 2020 roku przychody na poziomie 79,47 mln zł, co stanowi spadek o 12,9% r/r.

Przychody segmentu Wsparcia sprzedaży wyniosły w I połowie 2020 roku 64,49 mln zł i były niższe o 31,2% r/r. W samym II kwartale 2020 r. przychody segmentu wyniosły 30,21 mln zł i były o 40,2% niższe r/r.

Segment E-Biznes osiągnął w I połowie 2020 roku przychody w wysokości 90,98 mln zł. Były one niższe o 6,1% r/r. W samym II kwartale 2020 r. przychody segmentu wyniosły 47,5 mln zł były o 4,5% niższe r/r, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 7,97 mln zł wobec 13,88 mln zł zysku rok wcześniej.

OEX S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży e-commerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)