Zysk operacyjny wyniósł 47,09 mln zł wobec 22,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 300,22 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 240,16 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 61,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 569,29 mln zł w porównaniu z 381,69 mln zł rok wcześniej.

"Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2020 wyniosła 569,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 187,6 mln zł (+49,1%). Za okres pierwszego półrocza br. Grupa wypracowała zysk w wysokości 62,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł niespełna 12,4 mln zł (+400,8%) Wartość EBITDA wyniosła 111,9 mln zł i była wyższa o 67,7 mln zł (+154%) w porównaniu do 1 półrocza 2019 r." - podała spółka w raporcie.

Na wyniki grupy główny wpływ miała zdecydowanie wyższa, w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach, wielkość przychodów ze sprzedaży, co jest rezultatem bardziej równomiernego rozłożenia się planów sprzedaży w okresie 2020 roku w porównaniu do poprzednich lat. W sytuacji zbliżonych wartościowo do ubiegłorocznych kosztów ogólnego zarządu i nawet wyższej rentowności mamy efekt wcześniejszego przekroczenia punktu równowagi (break even point) dzięki czemu większa cześć marż z projektów kumuluje się w zysku z działalności gospodarczej. Pozostałe czynniki mające wpływ na wyniki grupy kapitałowej przedstawiają się następująco:

- marża brutto ze sprzedaży na poziomie 147,9 mln zł (+127,8% w porównaniu do 1 półrocza 2019); w ujęciu procentowym marża wzrosła: 26% w porównaniu z 17% w analogicznym okresem roku poprzedniego; Osiągnięta marża jest pochodną struktury produktów sprzedanych w I półroczu 2020 roku;

- ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej: -12,19 mln zł spowodowany odpisem aktualizującym wartość zapasów (6,38 mln zł), karami umownymi (2,96 mln zł) oraz kasacją materiałów ( 1,29 mln zł); Grupa zakupiła i przekazała w formie darowizny sprzęt medyczny o wartości 330 tys. zł;

- ujemny wynik na działalności finansowej: -9,6 mln zł, podano także.

"W ocenie zarządu sytuacja finansowa grupy jest stabilna. Realizacja kontraktów, których dostawy klientom pojazdów oczekiwane są w IV kwartale br. oraz I kwartale 2021 generują istotne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Przekłada się to na poziom poszczególnych pozycji bilansu. Epidemia wirusa Sars-CoV-2 nie miała istotnego wpływu na wyniki finansowe emitenta i grupy za I półrocze 2020 r." - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 62,37 mln zł wobec 15,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 896 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)