"Podwyższa się kapitał zakładowy banku o kwotę nie niższą niż 25 000 000 zł i nie wyższą niż 100 000 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 12 500 000 i nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych, imiennych serii O, o wartości nominalnej 2 zł każda" - czytamy w uchwałach.

Akcje serii O zostaną wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej. Akcje te mogą zostać zaoferowane do objęcia spółce Getin Holding oraz spółce LC Corp B.V., podano także.

"Bank nie później niż do dnia 20 grudnia 2020 r. zawrze z inwestorami wskazanymi w ust. 3, do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii O w ramach subskrypcji prywatnej" - czytamy dalej.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie banku, po zapoznaniu się z pisemną opinią zarządu banku uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O oraz cenę emisyjną akcji serii O, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, działając w interesie banku, pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru wszystkich akcji serii O" - napisano także w uchwałach.

Cena emisyjna akcji serii O będzie wynosić 2 zł za sztukę.

"Przeprowadzenie emisji akcji serii O pozwoli więc na uzyskanie przez bank środków finansowych w kwocie do 100 000 000 zł, co przełoży się na poprawę sytuacji kapitałowej banku oraz wzrost poziomu współczynników kapitałowych obowiązujących banki" - czytamy w opinii zarządu w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O oraz ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

Jak wskazał zarząd, zgodne z interesem banku jest pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji nowej emisji.

"Takie ustalenie pozwoli m.in. na przeprowadzenie emisji tych akcji bez konieczności zastosowania długotrwałych procedur związanych ze sporządzeniem i zatwierdzeniem prospektu emisyjnego oraz skróci sam proces subskrypcji akcji. Zgodnie z projektem uchwały, akcje serii O mogą zostać zaoferowane do objęcia akcjonariuszowi większościowemu banku tj. spółce Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu […] oraz spółce LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie. Mając na uwadze wskazane powyżej wymagania, w ocenie zarządu, pozyskanie środków w ramach przedmiotowej emisji od podmiotów zależnych od pana dr. Leszka Czarneckiego z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy, przełoży się na stosunkowo szybkie zwiększenie funduszy własnych banku" - czytamy dalej.

Zarząd banku podał, że rozważał również alternatywny sposób pozyskania niezbędnych środków finansowych tj. w ramach oferty publicznej.

"Biorąc jednakże pod uwagę:

- obecną sytuację rynkową,

- brak skłonności inwestorów do nabywania akcji instytucji finansowych,

- bieżące notowania akcji banku,

- harmonogram oferty,

ryzyko ewentualnego niepowodzenia oferty publicznej jest w ocenie zarządu wysokie. Dodatkowo niepowodzenie oferty publicznej wiązałoby się również ze stratami wizerunkowymi dla banku. Mając powyższe na uwadze, zarząd banku postanowił skierować ofertę objęcia akcji serii O w ramach subskrypcji prywatnej do akcjonariusza większościowego banku oraz spółki zależnej od podmiotu pośrednio dominującego względem banku" - podsumowano.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)