Zysk operacyjny wyniósł 46,11 mln zł wobec 66,21 mln zł zysku rok wcześniej.

"Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +13%, natomiast rentowność netto +9,2%. Grupa Comarch wypracowała w trzecim kwartale 2020 roku zysk EBITDA o wartości 64 536 tys. zł, niżej o 25 236 tys. zł, tj. o 28,1% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 353,68 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 354,48 mln zł rok wcześniej.

"Rentowność działalności Grupy Comarch w trzecim kwartale 2020 roku była niższa w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. Na wyniki osiągnięte przez Grupę Comarch w opisywanym okresie roku miały wpływ m.in.:

- brak w trzecim kwartale 2020 roku zdarzeń nietypowych o znacznej wartości, podczas gdy w trzecim kwartale 2019 ujęty został efekt zawarcia ugody z ZUS w sprawie kontraktu ZUS KSI, które spowodowało zwiększenie wyniku operacyjnego i wyniku netto Grupy Comarch w III kw. 2019 o 24 203 tys. zł,

- spadek przychodów ze sprzedaży zagranicznej, który wyniósł -26 880 tys. zł (tj. 12%), będący efektem mniejszej sprzedaży do klientów z sektora telekomunikacyjnego, handlowo-usługowego oraz przemysłowego. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w trzecim kwartale 2020 roku 55,7% całkowitych przychodów grupy

- wzrost sprzedaży krajowej o 26 077 tys. zł, tj. o 19,9%, który był głównie efektem większej sprzedaży do klientów z sektora publicznego, medycznego oraz MSP w trzecim kwartale 2020 roku,

- wystąpienie ujemnych różnic kursowych z wyceny bilansowej należności handlowych w trzecim kwartale 2020 roku, które zmniejszyły przychody ze sprzedaży oraz wynik operacyjny w opisywanym okresie o 1 365 tys. zł, głównie w wyniku osłabienia się USD wobec PLN,

- wystąpienie ujemnych różnic kursowych z wyceny bilansowej zobowiązań handlowych, związanych ze osłabieniem się kursu PLN wobec większości walut obcych w trzecim kwartale 2020 roku, które zmniejszyły wynik operacyjny w opisywanym okresie o 4 031 tys. zł,

- wystąpienie ujemnej wyceny bilansowej instrumentów finansowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w walutach obcych a także zobowiązań leasingowych wycenionych zgodnie z MSSF 16, której wartość w opisywanym okresie wyniosła -5 270 tys. zł,

- wzrost kosztów działalności, będący następstwem presji płacowej występującej w sektorze IT, a także wprowadzenia składek na PPK - fundusz płac podstawowych w Grupie Comarch w raportowanym okresie wzrósł 8% w porównaniu do trzeciego kwartału 2019 roku,

- podatek dochodowy bieżący, który był wynikiem wysokiej rentowności działalności spółek grupy w Polsce oraz Niemczech, jego wartość wyniosła w trzecim kwartale 2020 roku 9 019 tys. zł,

- utworzenie i rozwiązanie odpisów na wątpliwe należności handlowe, które zmniejszyły wynik operacyjny grupy o 3 539 tys. zł,

- stosowanie standardu rachunkowości MSSF 15, w wyniku którego część przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży licencji na oprogramowanie Comarch jest rozliczana w czasie, zgodnie ze stopniem zaawansowania realizacji projektów. Wartość korekty z tego tytułu wyniosła w trzecim kwartale 2020 roku +3 062 tys. zł,

- stosowanie standardu rachunkowości MSSF 16 spowodowało, że wartość amortyzacji, a tym samym wartość zysku EBITDA, była zwiększona w trzecim kwartale 2020 roku o 5 368 tys. zł" - wymieniono w raporcie.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 66,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 69,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1062,46 mln zł w porównaniu z 1020,97 mln zł rok wcześniej.

Rentowność operacyjna wyniosła w okresie I-III kw. br. +11,1%, natomiast rentowność netto +6,3%. Grupa Comarch wypracowała w opisywanym okresie zysk EBITDA o wartości 182 776 tys. zł, wyższej o 6 692 tys. zł, tj. o 3,8% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 77,62 mln zł wobec 61,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,44 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)