"Emitent zbył na rzecz kupującego 100% udziałów w Atende Software, tj. 10 000 udziałów w Atende Software, każdy udział o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 500 000 zł za łączną kwotę w wysokości 52 500 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Cena sprzedaży została ustalona w oparciu o przeprowadzoną przez kupującego wycenę Atende Software, przeprowadzoną przy założeniu posiadania przez Atende Software na dzień zawarcia umowy sprzedaży gotówki na poziomie co najmniej 3 250 000 zł, podano także.

Prawo własności udziałów przejdzie na kupującego wraz z zapłatą ceny sprzedaży, co ma nastąpić w dniu zawarcia umowy lub dnia następującego po dniu jej zawarcia.

"Kupujący zobowiązał się, że w terminie 6 (sześciu) miesięcy od momentu przejścia udziałów doprowadzi do zwołania zgromadzenia wspólników Atende Software, które podejmie uchwałę w sprawie zmiany firmy Atende Software, poprzez usunięcie co najmniej znaku słowno-graficznego 'Atende' z firmy Atende Software" - czytamy dalej.

Kupujący zobowiązał się, że Atende Software (ani jakikolwiek podmiot powiązany Atende Software) nie będzie prowadzić (przez okres 3 lat) działalności konkurencyjnej wobec Atende (oraz jego podmiotów powiązanych). Sprzedający zobowiązał się, że Atende (oraz jego podmioty powiązane) nie będą prowadzić (przez okres 3 lat) działalności konkurencyjnej wobec Atende Software, podano także.

30 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS wpisał do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podział Atende Software poprzez wydzielenie do nowo zawiązanej Atende Industries spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie części majątku Atende Software związanej z systemami informatycznymi dla energetyki (Smart Grid) na Atende Industries oraz pozostawienie pozostałej części majątku Atende Software, czyli działalności w sektorach dystrybucji treści multimedialnych w internecie i bezpieczeństwa IT w Atende Software, przypomniano także w materiale.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Atende sięgnęły 295,29 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)