"Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2019, zgodnie z którą rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto emitenta [...] w kwocie 5 400 345,76 zł [...] w taki sposób, że:

a) kwota 3 838 108,05 zł [...] zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,45 zł na akcję;

b) pozostała kwota w wysokości 1 562 237,71 zł [...] zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Zarząd zaproponował, aby dzień dywidendy ustalić na 18 lutego 2021 r., a dzień wypłaty dywidendy na 26 lutego 2021 r.

W roku obrotowym 2019/2020 Synektik odnotował 8,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 9,14 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, zysk netto wyniósł odpowiednio: 5,4 mln zł wobec 7,79 mln zł.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)