Wartość składki przypisanej brutto wyniosła 6 575 mln zł w IV kw. wobec 6 690 mln zł rok wcześniej i w porównaniu z 5 600 mln zł w III kw. 2020 r.

"Czwarty kwartał to kwartał charakteryzujący się pewną dynamiką, związaną z odnowieniami końca roku, w związku z tym jest pewna sezonowość, która jest pokazana jako niemalże 20-proc. przyrost składki kwartał do kwartału, natomiast rok do roku - i to jest bardzo ważna informacja - praktycznie jesteśmy w tym samym miejscu, pomimo kompletnie innego rynku i to jest powód absolutnie do dumy" - powiedział członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Tomasz Kulik podczas briefingu prasowego.

Reklama

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 812 mln zł w IV kw. wobec 1 026 mln zł rok wcześniej.

Wynik na działalności inwestycyjnej z wyłączeniem banków wyniósł 729 mln zł w IV kw. wobec 558 mln zł rok wcześniej (wzrost o 30,7% r/r i o 50,5% kw/kw).

"Wynik na działalności inwestycyjnej bardzo wysoki, bardzo cieszy stabilny wynik odsetkowy pomimo drobnych spadków, jeśli chodzi o dług korporacyjny w świetle spadków stóp procentowych. Dodatkowe wzrosty, jeśli chodzi o wyceny i realizację instrumentów dłużnych, wzrosty, jeśli chodzi o instrumenty kapitałowe, a także stabilna kontrybucja do wyników segmentu nieruchomościowego" - wymienił Kulik.

Koszty administracyjne (z wyłączeniem danych Banku Pekao i Alior Banku) wyniosły 486 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 501 mln zł rok wcześniej i 411 mln zł kwartał wcześniej. Wskaźnik kosztów administracyjnych PZU, PZU Życie wyniósł 7,4% w IV kw. 2020 r. wobec 7,7% rok wcześniej.

"Cały czas udaje nam się, pomimo wyzwań związanych z koronawirusem i dodatkowych nakładów na zmianę modelu operacyjnego, wprowadzenia modelu hybrydowego, dodatkowych kosztów IT, kosztów infrastruktury, utrzymywać ten wskaźnik na zadowalającym poziomie" - podkreślił Kulik.

Odszkodowania i świadczenia netto wyniosły 4 228 mln zł w IV kw. wobec 3 775 mln zł rok wcześniej i 4 061 mln zł kwartał wcześniej.

"Z punktu widzenia odszkodowań i świadczeń IV kwartał był dla nas trudny, zwłaszcza jeśli chodzi o obszar życiowy. Borykaliśmy się z dość dużą nadśmiertelnością. Przy publikacji wyników za 3 kwartały 2020 mówiliśmy, że spodziewamy się dodatkowych kosztów wynikających z tego tytułu na poziomie 150 mln zł. Te szacunki zostały negatywnie zweryfikowane. Nadśmiertelność i to, z czym borykaliśmy się - głównie w końcówce listopada i grudniu - to był dodatkowy koszt na poziomie ok. 250 mln zł; 200 mln zł to dodatkowe świadczenia, a 50 mln zł to dodatkowa rezerwa na ryzyka niewygasłe, które musieliśmy dotworzyć w tym kontekście" - podkreślił Kulik.

PZU podał, że koszty akwizycji wyniosły 851 mln zł w IV kw. wobec 883 mln zł rok wcześniej, głównie w efekcie spadków po stronie sprzedażowej, co pozwoliło zamknąć zysk z działalności operacyjnej na poziomie 812 mln zł (spadek o 20% r/r)

"Jeśli dodamy do tego kontrybucję segmentu bankowego - niska w IV kwartale zarówno w stosunku do poprzedniego kwartału, jak i roku 2019, to zamykamy się na poziomie 721 mln zł [zysku netto]. To jest istotnie powyżej tego, jak byliśmy szacowani przez rynek, że możemy zamknąć IV kwartał, przy bardzo wysokiej rentowności kapitałów, pomimo presji po stronie życiowej, przy bardzo wysokiej rentowności działalności majątkowej, przy bardzo wysokiej rentowności portfela głównego. Niestety, jeżeli chodzi o marże w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych - na najniższym poziomie jeżeli chodzi o tem okres od wejścia na giełdę. Koronawirus, niestety, jest zdarzeniem, który dość trwale zapisze się w naszych wynikach" - zaznaczył dyrektor finansowy.

Marża dla segmentu ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych z wyłączeniem efektu konwersji wyniosła 1,7% w IV kw. wobec 24,7% kwartał wcześniej oraz 21,3% w IV kw. 2019 r.

PZU odnotował 1 912 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 3 295 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej z wyłączeniem Alior Banku i banku Pekao wyniósł w ub.r. 3 106 mln zł wobec 2 780 mln zł rok wcześniej. Składki przypisane brutto sięgnęły 23 866 mln zł w 2020 r. wobec 24 191 mln zł rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów w 2020 r. wyniosła blisko 379 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)