Zysk operacyjny wyniósł 37,56 mln zł wobec 6,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 257,99 mln zł w 2020 r. wobec 139,99 mln zł rok wcześniej.

W obszarze usług maklerskich Ipopema Securities zrealizowała łączne przychody na poziomie 57,3 mln zł (o 57,4% więcej niż przed rokiem), na co wpływ miał wzrost przychodów we wszystkich obszarach działalności maklerskiej - przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi były wyższe o 47,6%, a przychody z usług bankowości inwestycyjnej wzrosły o 81,4% w porównaniu z 2019 r. Istotnie wyższy poziom przychodów w obszarze usług maklerskich znalazł również swoje odzwierciedlenie w skokowej poprawie zysku netto segmentu do 9,8 mln zł (wobec 0,3 mln zł straty netto w roku 2019), podkreśliła spółka.

"Warto także zaznaczyć, że w 2020 r. Ipopema Securities była jednym z najaktywniejszych biur maklerskich na polskim rynku, realizując z sukcesem osiem transakcji ofert i sprzedaży akcji" - powiedział prezes Jacek Lewandowski, cytowany w komunikacie.

Ipopema TFI niezmiennie pozostaje największym towarzystwem funduszy inwestycyjnych na polskim rynku z łącznymi aktywami w zarządzaniu na poziomie 57,1 mld zł. Konsekwentnie rozwija bazę funduszy sekurytyzacyjnych, jak i funduszy rynku kapitałowego (których aktywa wzrosły do poziomu 2,1 mld zł na koniec 2020 r. z 1,5 mld zł rok wcześniej). Dodatkowo na wzrost skali działalności Ipopema TFI

wpływ miało przejęcie zarządzenia kilkudziesięcioma funduszami zarządzanymi wcześniej przez inne TFI, którym KNF cofnęła zezwolenia na prowadzenie działalności, wynika również z materiasłu.

"Zważywszy na liczbę przejętych funduszy oraz fakt, że niektóre z nich wymagały głębokiej restrukturyzacji i przemodelowania, było to bardzo

wymagające przedsięwzięcie" dodał Lewandowski.

Powyższe czynniki przełożyły się na ponad dwukrotny wzrost przychodów Ipopema TFI (do 172,7 mln zł z poziomu 74,4 mln zł w 2019 r.) oraz na istotną poprawę zysku netto segmentu (19,6 mln zł wobec 3,3 mln zł rok wcześniej).

Jedynie Ipopema Business Consulting odczuła negatywne skutki pandemii realizując nieznacznie niższe przychody niż w roku 2019. Niemniej jednak dzięki skutecznej kontroli kosztów w segmencie usług doradczych udało się poprawić poziomy zysków, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 11,33 mln zł wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)