Zysk operacyjny wyniósł 20,22 mln zł wobec 6,17 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 219,23 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 207,24 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Wyniki osiągnięte przez spółki Grupy OTL w I kw. 2021 odzwierciedlają już w pełni efekty dokonanych działań restrukturyzacyjnych. Dokonane równolegle zmiany w organizacji sprzedaży, poprawa sytuacji płynnościowej oraz post pandemiczne odbicie obrotów na części towarów przyniosło także oczekiwane wzrosty sprzedaży. Przychody Grupy OTL w I kw. 2021 wyniosły 219,2 mln zł wobec 207,2 mln zł w I kw. 2020, tj., +5,8%. Realnie wzrost sprzedaży na działalności kontynuowanej jest znacznie większy, gdyż przychody I kw. 2020 zawierały jeszcze sprzedaż osiąganą przez spółkę DBR (sprzedaną w III kw. 2020), STK (która w trakcie roku 2020 istotnie obniżyła poziom sprzedaży, wchodząc w stan sanacji), a także Luka Rijeka (wyłączoną z konsolidacji od 2021 r.). Wyłączenie z konsolidacji Luka Rijeka wpłynęło także na wypaczenie porównywalności przychodów z segmentu usług portowych, które bez uwzględnienia wpływu LR, wzrosły w I kw. 2021 o ponad 5% kw/kw" - napisał prezes Konrad Hernik w komentarzu do wyników.

Biorąc pod uwagę wyłącznie skonsolidowane przychody ze sprzedaży kluczowych spółek Grupy OTL, tj.: OTL, OTPG, OTPŚ, CHG, RTC i KB, stanowiących działalność kontynuowaną, to osiągnięta przez nie łączna sprzedaż w I kw. 2021 była wyższa w porównaniu do I kw. 2020 o ponad 30%. Wzrosty sprzedaży kluczowych spółek Grupy OTL były w większości zgodne z oczekiwaniami i założeniami planu finansowego. Wysokie ponadplanowe wzrosty sprzedaży (ponad 50% wzrostu wobec I kw. 2020) osiągnął C.Hartwig Gdynia. Wpłynęły na to wyższe od zakładanych stawki frachtowe, lecz przełożyło się także na ponadplanowe wyniki finansowe tej spółki, wskazał prezes.

Oprócz wysokich wzrostów sprzedaży na działalności spedycyjnej, w I kw. 2021 odnotowano istotne wzrosty kw/kw na przeładunkach większości towarów drobnicowych, a także masowych związanych z przemysłem stalowym jak ruda żelaza i koks. Tendencje spadkowe utrzymują przeładunki węgla.

"W I kw. 2021 odnotowany został wysoki spadek kosztów zarządu i sprzedaży, co wynikało przede wszystkim z wyłączeń z konsolidacji spółek DBR i Luka Rijeka. Oprócz tego, zgodnie z założeniem, poziom kosztów zarządu w spółkach kluczowych obniżył się w relacji z I kw. 2020 o -15%, a kosztów sprzedaży o -34%. W efekcie Grupa OTL uzyskała w I kw. 2021 20,2 mln zł zysku operacyjnego, wobec straty -6,2 mln zł w roku poprzednim" - czytamy dalej.

Hernik wskazuje, że znaczne obniżenie zadłużenia odsetkowego na przestrzeni roku 2020 oraz do dnia 31.03.2021 r. wprost przełożyło się na spadek kosztów finansowych. W 2021 r. Grupa OTL notowała znacznie niższe koszty finansowe związane z obsługą procesu restrukturyzacji. Nie notowane były żadne istotne koszty księgowe związane z wyceną wartości aktywów, co istotnie wpływało dotąd na poziom kosztów w roku 2020.

Przychody finansowe Grupy OTL zostały zwiększone o jedno istotne zdarzenie niepowtarzalne. Grupa OTL rozpoznała w wyniku +34 mln zł w efekcie wygaśnięcia umowy akcjonariuszy pomiędzy OTL i Erste i rozwiązania rezerw na zobowiązania wobec Erste wynikające z tej umowy. Finalnie zysk netto ogółem Grupy OTL za I kw. 2021 r. wyniósł ponad 48 mln zł, wobec straty -41 mln zł za I kw. 2020, zakończył prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 34,07 mln zł wobec 8,44 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r.

(ISBnews)