Jak wskazano, intencją jest przeznaczenie środków ze sprzedaży na następujące cele: inwestycje w wybrane obiekty fitness lub podmioty działające na rynku fitness w Polsce, rozwój działalności na rynku tureckim, akwizycje podmiotów działających w obszarze nowych technologii, wspierające rozwój oferty produktowej grupy kapitałowej spółki, w tym produktu MultiLife.

"Zbycie akcji własnych zostanie przeprowadzone w drodze oferty publicznej, dla której nie przewidziano obowiązku sporządzenia prospektu ani innego dokumentu ofertowego [...] Zarząd spółki informuje również, że oferta zostanie rozpoczęta bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie przeprowadzona w trybie budowania księgi popytu [...]. Z zastrzeżeniem warunków rynkowych, zarząd spółki oczekuje, że proces przyspieszonego budowania księgi popytu potrwa do dnia 9 lipca 2021 r., przy czym może on zostać skrócony" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Ostateczna liczba akcji własnych, które zostaną zaoferowane do nabycia, oraz cena sprzedaży akcji własnych zostaną określone przez zarząd po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, w zależności od poziomu zainteresowania inwestorów nabyciem akcji własnych, podano także.

Przewiduje się, że sprzedaż akcji własnych zostanie przeprowadzona w dniu 9 lipca 2021 r. poprzez zawarcie transakcji pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ponadto spółka zawarła warunkową umowę plasowania akcji własnych z WOOD & Company Financial Services, Oddział w Polsce oraz Trigon Dom Maklerski. WOOD & Company pełni rolę globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu; Trigon pełni rolę współprowadzącego księgę popytu w związku z ofertą.

Na potrzeby oferty nie jest wymagane udostępnienie do publicznej wiadomości przez spółkę prospektu lub memorandum informacyjnego, zaznaczono.

Zgodnie z informacją na stronie internetowej kapitał spółki dzieli się na 2 894 287 akcji.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)