Zysk operacyjny wyniósł 28,02 mln zł wobec 6,16 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 75,09 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 72,51 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 60,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 248,29 mln zł w porównaniu z 205,12 mln zł rok wcześniej.

Spółka wyjaśniła, że znaczący wzrost przychodów w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. to głównie efekt utrzymującego się wysokiego poziomu spłat z zarządzanych przez BEST portfeli wierzytelności, przy braku istotnych inwestycji w nowe portfele w trzech ostatnich latach.

Po dziewięciu miesiącach 2021 r. łączna wartość spłat z zarządzanych portfeli wyniosła 304,2 mln zł i była wyższa o 32,3 mln zł (12%) r/r.

"Zwracamy także uwagę na fakt, że w minionym okresie uzyskane spłaty przekroczyły poziomy zakładane w modelach wyceny wierzytelności o 57,3 mln zł, tj. o 26,6 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz, że nie dokonywaliśmy istotnych przeszacowań portfeli wierzytelności, co miało miejsce w analogicznym okresie ubiegłego roku i częściowo było wyrazem obaw związanych z pandemią COVID-19. Z uwagi na powyższe, łączne przychody z wierzytelności wyniosły 236,1 mln zł i były wyższe o 28,1 mln zł (13%) r/r" - czytamy w raporcie.

Best podał, że inwestycję w Kredyt Inkaso wycenia w sprawozdaniu skonsolidowanym metodą praw własności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących w wysokości 127,6 mln zł.

"Po przeanalizowaniu opublikowanych w lipcu oraz sierpniu 2021 roku danych dotyczących sytuacji finansowej Kredyt Inkaso S.A., w tym źródeł osiągniętego wyniku finansowego, za rok obrotowy zakończony 31 marca 2021 roku oraz pierwszy kwartał zakończony 30 czerwca 2021 roku, postanowiliśmy utrzymać wartość bilansową tej inwestycji na poziomie ustalonym na koniec 2020 roku, tj. na poziomie 51,4 mln zł, co odpowiada wartości ok. 12,02 zł/akcję. Tym samym w okresie sprawozdawczym dokonaliśmy odpisu aktualizującego w wysokości odpowiadającej naszemu udziałowi w zaraportowanym przez Kredyt Inkaso zwiększeniu aktywów netto" - czytamy także.

EBITDA gotówkowa (bez uwzględnienia udziału Kredyt Inkaso) po trzech kwartałach br. wyniosła blisko 170 mln zł, co oznacza wzrost o 7% r/r.

"Dziewięć miesięcy tego roku zakończyliśmy znaczącym wzrostem wyników finansowych i operacyjnych dzięki rosnącej efektywności naszych operacji i skuteczności stosowanych strategii windykacyjnych. Utrzymanie tak wysokiej dynamiki wyników w kolejnych okresach będzie zapewne wymagać większych inwestycji w nowe portfele wierzytelności. Od strony finansowej jesteśmy na to bardzo dobrze przygotowani. Od początku roku obniżyliśmy zadłużenie netto o kolejne 28%, a wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec września wyniósł zaledwie 0,56 i był najniższy od 7 lat. Mamy zapewniony dostęp do finansowania bankowego oraz uruchomiliśmy program emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Mocna struktura bilansu oraz bardzo dobra sytuacja płynnościowa pozwalają nam nie tylko myśleć o większych inwestycjach w nowe portfele, ale też by podzielić się wypracowywanymi dochodami z akcjonariuszami. Dlatego też zaproponowaliśmy przeprowadzenie skupu akcji własnych, który jest atrakcyjną alternatywą wobec wypłaty dywidendy" - powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 13,82 mln zł wobec 61,4 mln zł straty rok wcześnie.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)