Zysk operacyjny wyniósł 62,76 mln zł wobec 21,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,71 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 211,01 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 110,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,26 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 719,24 mln zł w porównaniu z 632,48 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy OTL w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. wyniosły 719,24 mln zł, co oznacza ich wzrost o blisko 86,8 mln zł (+13,72% r/r) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, pomimo braku kontynuacji w 2021 roku części działalności prowadzonej w 2020 roku. Największy wpływ na większą wartość obrotów w trzecim kwartale 2021 roku w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku miała sprzedaż w segmencie spedycji, głównie dzięki spółce CHG, która odnotowała wysoki wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach, zwłaszcza na obsłudze towarów skonteneryzowanych, a także towarów drobnicowych (spedycja lotnicza i lądowa). W zakresie spedycji, pomimo trudności makroekonomicznych i operowania na bardzo konkurencyjnym rynku, Grupa OTL skutecznie wykorzystuje sprawdzoną markę oraz sprawność handlową. W zakresie towarów masowych w segmencie spedycji zanotowano wyższe przeładunki węgla, koksu oraz rudy żelaza. W OTPŚ nastąpił wzrost przeładunków masowych o około +3% r/r w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku, głównie w zakresie rudy żelaza i koksu. Zanotowano jednak niższe przychody z pozostałych usług, np. składowania. W OTPG po trzecim kwartale 2021 zanotowano wzrost poziomu przeładunków w relacji do 2020 roku, przy czym niższe okazały się przeładunki towarów masowych (koks i zboże), ale przeładunki towarów drobnicowych zanotowały wzrost +26% r/r. Przełożyło się to na wyższe obroty i pokrycie spadków w zakresie towarów masowych" - czytamy w raporcie.

"OTPG systematycznie zwiększa możliwości operacyjne terminalu, co przyniesie rekordowy poziom przeładunków w segmencie r/r w roku 2021 oraz perspektywę kontynuacji wzrostu w kolejnych latach" - czytamy także.

W segmencie usług portowych spadek sprzedaży w trzecim kwartale 2021 roku wynika z faktu, że na koniec 2020 roku Grupa OTL utraciła kontrolę nad portem Luka Rijeka, w efekcie czego przychody z tej spółki nie są objęte konsolidacją.

Spadek przychodów ze sprzedaży za okres dziewięciu miesięcy 2021 roku w segmencie kolejowym Grupy OTL wynika przede wszystkim z istotnego ograniczenia skali działalności STK. Jednocześnie odnotowany w tym okresie, w relacji do 2020 roku, spadek przychodów w segmencie żeglugi wynikał wprost z dezinwestycji zrealizowanych w 2020 r. dotyczących sprzedaży udziałów w spółce Deutsche Binnenreederei AG, sprzedaży udziałów w spółce RTS Shipping Co. Ltd., prowadzącej przewozy morskie oraz sprzedaży barek, które służyły do realizacji przewozów w żegludze śródlądowej. Powyższe działania przyczyniły się do spłaty wierzycieli, ale planowo ograniczyły możliwości generowania sprzedaży w tym segmencie w roku 2021, podano także.

"Wyraźna poprawa wyników finansowych na wszystkich poziomach jest również pochodną dokonanych działań restrukturyzacyjnych" - podkreślono.

"Pozytywny wpływ na wynik netto Grupy OTL (113,87 mln zł, tj. +166,74 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku) miały:

- wyższa rentowność sprzedaży brutto przy jednocześnie wyższej sprzedaży (+10,9 mln zł, to jest wzrost o 15,08%);

- niższe koszty ogólnego zarządu i sprzedaży (o 40,1 mln zł);

- rozwiązanie zobowiązania z tytułu opcji put wobec Erste d.o.o. (+34,1 mln zł);

- sprzedaż STK S.A. przyniosło 53,2M zysku na pozostałej działalności operacyjnej (wyksięgowanie ujemnych kapitałów);

- niższe koszty finansowe związane z obsługą zadłużenia;

- rozwiązanie odpisów na należności (pozytywny wpływ na wynik 1,8 mln zł, w okresie porównawczym aktualizacja odpisów na należności wynosiła -5,8 mln zł, co daje zmianę +7,6 mln zł);

- dezinwestycja nieruchomości oraz ruchomości w celu spłaty wierzycieli (+8,9 mln zł)" - wymieniono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 56,27 mln zł wobec 31,48 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 853,36 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)